Lupin - en ny start med sikker dyrkning

Introduktion

Formålet er, at lupin kommer til at supplere markært og hestebønne, så det er muligt at have et bæredygtigt, økologisk sædskifte med bælgplanter, og lupiner kan bidrage positivt til landmandens økonomi.

Målet er, gennem et tæt samarbejde med erfarne og nye lupindyrkere at udvikle og formidle viden fra forsøg, dyrkningspraksis og håndtering, så lupin som afgrøde kan blive en succes.

I projektet etableres en pionérgruppe af landmænd, konsulenter og andre interesserede, som forpligter sig til, inden for eget felt, at arbejde for at fremme dyrkningen af lupin. Pionérgruppen vil have afgørende indflydelse på projektets hovedaktiviteter. Der bliver bygget ovenpå aktiviteter igangsat i 2019 blandt økologiske landmænd i Sønderjylland, som har vist, at interessen for dyrkning af lupin igen er stigende. Viden om dyrkning og håndtering af lupin vil blive opbygget gennem monitering af marker med lupin i renbestand og blandsæd med høj andel af lupin. Da lupin er en sen afgrøde med uensartet modning, vil der blive lagt vægt på håndtering i og efter høst. Moniteringen kan give svar på forhold, som er svære at belyse gennem forsøg. Moniteringen vil blive underbygget med eksisterende viden fra forskning og forsøg. På den baggrund vil der blive udarbejdet forbedrede dyrkningsråd om lupin. Hovedfokus er på smalbladet lupin, som vi ved er dyrkningsegnet i Danmark, men den nyeste udvikling inden for gul og hvid lupin vil også blive inddraget i mindre omfang.


Viden, som fører til en mere sikker dyrkning af lupin, vil have den effekt, at afgrøden blive mere udbredt. I sædskifter med høj andel af bælgplanter er der behov for et bredt afgrødevalg for at modvirke problemer med jordbårne sygdomme; her kan lupin spille positivt ind. For de landmænd, der dyrker lupin, er den afgørende effekt en øget dyrkningssikkerhed og velunderbygget viden om praktisk håndtering af afgrøden.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Dyrkningsvejledning Økologisk Lupin. Dyrkningsvejledning for økologisk lupin udgivet på icoel.dk

Lupin til malkekvæg. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside om tyske resultater om alkaloider i mælk. 

Notat

Notat om statistisk analyse. Analyse af tre års monitering 

Formidling på møder

Præsentation på pionergruppemøde. Præsentation af resultater af monitering 2021-2022 mm. på pionergruppemøde den 2. maj 

Økologikonkres 2023. Præsentation af foreløbige resultater af monitering 2021-2023 

Netværksmøde LandboNord. Præsentation af foreløbige resultater af monitering 2021-2023 

Opslag på sociale medier

Drop in markforsøg med lupin. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Markvandring, annoncering. Drop In i markforsøgene - Tag med lupinpionergruppen i marken