Økologiske markforsøg til udvikling af økologien

Introduktion

Formålet er, at økologiske landmænd kan forbedre deres produktion på basis af veldokumenteret viden og dermed opnå højere udbytter, mere stabil produktion og indføre nye dyrkningsmetoder.

Målet er at sikre ny dokumenteret viden fra økologiske landsforsøg, som landmanden kan implementere direkte i sin dyrkningspraksis.

Projektet tilvejebringer forsøgsviden indenfor seks indsatsområder identificeret på basis af aktuel faglig vidensindsamling, samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Vidensindsamlingen er bredt funderet for at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for udviklingen af den økologiske produktion.

De 6 indsatsområder er: 1) Ændret dyrkningspraksis til gødskning af vårsæd (5-6 forsøg), 2) Næringsstofforsyning til vinterraps inkl. samdyrkning med bælgplanter (5-7 forsøg), 3) Sikker opstart af majs med gødningsplacering, priming og korrekt sortsvalg (ingen forsøg i 2022), 4) Langtidseffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afgrødekonkurrence (3 forsøg), 5) Nye tilgange til korndyrkning (4-6 forsøg), og 6) Vellykkede efterafgrøder i forhold til konkurrence fra hovedafgrøden (ingen forsøg i 2022).

Effekten af projektet er udbyttefremgang i de afgrøder, som indgår: 1) merudbytte på 5-10 hkg pr. ha i vårsæd, 2) merudbytte på 500 kg pr. ha i vinterraps, 3) større dyrkningssikkerhed i økologisk majs, 4) flerårig effekt af konsekvent valg af ukrudtsstrategi, 5) merudbytte på 10 hkg pr. ha i vårhvede, 6) øget kvælstofforsyning 40 kg N.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Forsøgsplaner

Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd. Forsøgsplan.

Gødskning af vinterraps. Forsøgsplan.

Bælgplanter i vinterraps. Forsøgsplan.

Placeret gylle til majs. Forsøgsplan.

Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 4. dyrkningsår. Forsøgsplan.

Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret. Forsøgsplan.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Placering af gylle i majs. Bilag til markmøde i Rødding.

Gødskningsstrategi. Præsentation fra Inspirationsmøde.

Nyt fra økologisk landsforsøg. Præsentation fra netværksmøde.

Højdepunkter fra de økologiske landsforsøg 2022. Præsentation fra temadag.

Højdepunkter fra de økologiske landsforsøg 2022. Præsentation fra temadag.

Artikler, opslag eller lignende

Efterafgrøder: Alternativer til rødkløver i kraftige kornafgrøder. Artikel på landbrugsinfo.

Om årets forsøgsresultater. Artikel bragt i magasinet Økologi Inspiration i Jordbruget.

Flere strategier for gødskning af vårsæd giver større fleksibilitet. Artikel Mark nr. 1 2022.

Økologiske Landsforsøg 2022. Artikel på ICOEL.

Rapport i form af Oversigt over Landsforsøgene 2022

Placeret gylle i majs. Landsforsøgene 2022.

Ukrudtsstrategi i sædskiftet. Landsforsøgene 2022.

Såtid i vårsæd. Landsforsøgene 2022.

Gødningsstrategi. Landsforsøgene 2022.

Bælgplanter i vinterraps. Landsforsøgene 2022.

Gødskning af vinterraps. Landsforsøgene 2022.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Markvandring i Sønderjylland d. 22. juni 2022. Markbilag til markvandring: Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret. Af Tove Mariegaard Pedersen.

Markvandring i Sønderjylland d. 22. juni 2022. Markbilag til markvandring: Gødningsstrategi i vårsæd. Af Tove Mariegaard Pedersen.

Markmøde om majs. Bilag.

Videoklip/podcast eller lignende

Landsforsøgene 2022. Facebookopslag.