Udgivet 03.07.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologiske forsyningsvirksomheder til jordbruget skal certificeres

Virksomheden skal være certificeret, inden den påbegynder aktiviteterne.

Virksomheder som producerer, tilbereder, emballerer, mærker, oplagrer eller importerer/eksporterer produkter, som skal markedsføres som økologiske, skal certificeres til økologisk produktion af Landbrugsstyrelsen. Det samme gælder, hvis virksomheden producerer, tilbereder, emballerer, mærker, oplagrer eller importerer foderstoffer, der skal markedsføres med henvisning til økologi.

Forsyningsvirksomheder med følgende aktiviteter skal certificeres af Landbrugsstyrelsen:

  • Producerer, tilbereder, emballerer, markedsfører eller opbevarer levende eller uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter. Produktion af gødning og jordforbedringsmidler m.m.
  • Producerer, tilbereder, emballerer, markedsfører eller opbevarer foder, foderblandinger og fodermidler, undtaget foder, foderblandinger og fodermidler beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.
  • Producerer, tilbereder, emballerer, markedsfører eller opbevarer gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer.
  • Producerer, tilbereder, emballerer, markedsfører eller opbevarer planteformeringsmateriale (herunder frø, udsæd, frøformerede planter og vegetativt formerede planter)
  • Importerer eller eksporterer produkter fra et tredjeland med henblik på markedsføring under henvisning til den økologiske produktionsmetode.
  • Har fået udlagt en aktivitet (f.eks. opbevaring, rensning, tørring eller toastning) fra en certificeret virksomhed eller jordbrugsbedrift. Der foreligger ikke en erklæring om, at ansvaret for den økologisk produktion forbliver hos den virksomhed/jordbrugsbedrift der udlægger aktiviteten (lønproduktion).
  • Sælger økologiske produkter, som ikke sker til den endelige forbruger eller bruger (mellemhandler).
  • Transporterer økologiske produkter eller omlægningsprodukter direkte fra leverandør til modtager, hvor der samtidig sker en opbevaring i mere end 24 timer.

Virksomheden skal være certificeret, inden den påbegynder aktiviteterne. Udover reglerne for økologisk produktion skal man også overholde øvrige lovkrav om registrering i Landbrugsstyrelsen og/eller Fødevarestyrelsen. Forsyningsvirksomheder eller bedrifter, der udfører aktiviteter omfattet af den generelle fødevare- og foderlovgivning, er også underlagt Fødevarestyrelsens kontrol.

Vejledning er opdateret

En opdateret vejledning for økologiske forsyningsvirksomheder 2023 samt skemaer og blanketter til forsyningsvirksomheder findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:  Forsyningsvirksomheder (lbst.dk)

Vejledningen er blandt andet opdateret med nye regler om

  • Produktion af planteformeringsmateriale (kap. 8)
  • Gødning, jordforbedringsmidler, voksemedier og afgasset biomasse (kap. 9).

Der er også indsat flere praktiske eksempler.

Virksomheders indberetning til Landbrugsstyrelsen

For at kunne opretholde økologicertificeringen skal alle certificerede virksomheder hvert år opdatere deres oplysninger til Landbrugsstyrelsen. Sker der ændringer i virksomheden i løbet af året, skal Landbrugsstyrelsen også have besked.

Årlig indberetning nødvendig for certifikat

Den årlige indberetning får man besked om pr. mail i november/december. Her får man tilsendt de oplysninger, Landbrugsstyrelsen har registreret på virksomheden. Oplysningerne opdateres og sendes retur på mail med underskrift til Landbrugsstyrelsen senest 15. februar. Man skal også underskrive og indsende skemaet, selvom der ikke er ændringer. Senest 31. maj modtager virksomheden et nyt certifikat som bevis på, at den er økologicertificeret det kommende år. Hvis man ikke indberetter skemaet til Landbrugsstyrelsen rettidigt, så får man ikke fornyet økologicertificeringen, og virksomheden er dermed ikke længere berettiget til at sælge varer som økologiske.

Løbende indberetning ved ændringer i virksomheden

Den løbende indberetning skal ske, når der sker væsentlige ændringer i virksomheden. Væsentlige ændringer kan være fusioner, navneændringer på virksomheden og/eller kontaktpersonen og ændringer i produktionen, lager, ophør og leje/udlejning af bygninger mv. Ændringerne kan indberettes enten pr. brev, e-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk eller på ansøgningsskemaet, som findes på www.virk.dk.