Sådanarbejder vi med

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er en projektorganisation, der primært er finansieret af projektmidler fra fonde. Vores projekter har fokus på en række udviklingsområder inden for økologisk landbrug, og her kan du læse, hvordan vi arbejder med dem.

Bedste driftspraksis

Vi koordinerer og gennemfører økologiske sorts- og dyrkningsforsøg samt afprøvninger i stald og mark, så økologiske landmænd får et solidt, praksisnært og videnskabeligt grundlag at drive landbrug på.

Vi samarbejder med økologiske landmænd og rådgivere om at udvikle og afprøve nye ideer og metoder i praksis og gennemfører hvert år en lang række møder, mark- og staldvandringer overalt i landet. På baggrund af de indsamlede data og erfaringer udarbejder vi dyrkningsvejledninger, beregningsværktøjer, kalkuler, videoer og artikler, der kan støtte landmændene i at få teknisk-økonomisk succes med økologisk plante- og husdyrproduktion.

Aktuelle fokusområder:

 • Økologiske landsforsøg og andre forsøg
 • Økologiske budgetkalkuler
 • Screeninger og demonstrationer
 • Formidling af ny viden, økologiregler og -tilskud
 • Etablering af faglige netværk

Biodiversitet

Vi gennemfører en række projekter, der har fokus på at fremme biodiversiteten i og omkring markerne. Vi har særligt fokus på funktionel biodiversitet, dvs. den del af natur og biodiversitet, der har indflydelse på og skaber værdi i produktionen.

Vi arbejder på alle niveauer fra mark til landskab med det mål at udvikle robuste dyrkningssystemer i balance med omgivelserne. Baggrunden er økologiens sundhedsprincip, dvs. princippet om at dyrke fødevarer i systemer, der opretholder sundheden for jord, økosystemer og mennesker.

Aktuelle fokusområder:

 • Fremme af nyttedyr med målrettede virkemidler
 • Blandingsafgrøder og integrerede systemer
 • Træer/skovlandbrug som klima- og biodiversitets-virkemiddel
 • Værdien af funktionel biodiversitet for landbrugsproduktionen
 • Biodiversitetstjek på landbrug

Cirkulær økonomi

- recirkulering af madaffald m.m., biogas, restprodukter som foder

I en cirkulær økonomi udnyttes restprodukter og affald èt sted i produktionen eller samfundet som ressource et andet sted. Med udgangspunkt i de økologiske principper om kredsløb og forsigtighed arbejder Innovationscenter for Økologisk Landbrug aktivt for, at flere organiske restprodukter recirkuleres til det økologiske jordbrug. Særligt organiske restprodukter er interessante ressourcer i det økologiske landbrug. Overskudsfødevarer, restprodukter fra fødevareindustrien, organisk dagrenovation, have-parkaffald og andet plantemateriale kan forarbejdes og anvendes til foder, gødning og/eller energi. Med en forventet vækst i økologisk areal kan restprodukter bidrage til at opfylde et øget behov for næringsstoffer i det økologiske markbrug.

Aktuelle fokusområder:

 • Afdækning af muligheder og forhindringer for recirkulering af organiske restprodukter
 • Kvalitet og sikkerhed ved recirkulerede restprodukter
 • Samarbejde med aktører, der håndterer restprodukter
 • Fremme adgang til biogasgødning for økologer
 • Bioraffinering af kløvergræs til ’grønt’ protein, gødning og energi.
 • Selvforsynende systemer
 • Regenerativt jordbrug

Dyrevelfærd

Økologisk dyrevelfærd er meget mere end at forebygge sygdom og lidelse hos husdyrene. Et bredt økologisk perspektiv på dyrevelfærd indebærer, at husdyrene gives frihed til at udfolde deres naturlige adfærd i videst muligt omfang, samt at omgivelserne indrettes med henblik på at give dyrene positive oplevelser.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder med dyrevelfærd ud fra et udviklingsperspektiv, hvor kendte systemer udfordres, og grænserne for god dyrevelfærd rykkes til glæde for både dyr og landmænd.

Baggrunden er det økologiske retfærdighedsprincip, der insisterer på, at dyr skal tilbydes forhold og livsmuligheder i overensstemmelse med deres fysiologi, naturlige adfærd og behov.

Aktuelle fokusområder:

 • Ko-kalv systemer i mælkeproduktionen
 • Græsbaseret mælkeproduktion
 • Velfærdsvurderinger i malkekvægbesætninger
 • Brystbensfrakturer hos æglæggende høns
 • Mindre fjerpilning og parasitbelastning hos æglæggere
 • Bæredygtig griseproduktion
 • Skovlandbrug med husdyr
 • Velfærd hos kvæg i naturpleje

Frugtbar jord

En frugtbar og levende jord er grundlaget for den økologiske landmands produktion og økonomi og for en sikker og klimavenlig fødevareforsyning til nuværende og kommende generationer. Derfor udvikler og tester Innovationscenter for Økologisk Landbrug metoder, der bevarer og forbedrer jordfrugtbarheden gennem binding af kulstof og opbygning af humus i jorden.

Målet er en levende og robust jord, der i kraft af en alsidig plantevækst og tilførsel af organisk materiale kan forsyne afgrøderne med tilstrækkelige næringsstoffer og fungere som buffer under såvel tørre som våde vejrforhold. Det gør vi med udgangspunkt i de økologiske principper om kredsløb og sundhed.

Aktuelle fokusområder:

 • Reduceret jordbearbejdning under økologiske forhold
 • Kompostering og anvendelse af kompost i praksis
 • Effektive efterafgrøder
 • Regenerativt jordbrug

Klimaløsninger

Produktion af fødevarer er forbundet med udledning af drivhusgasser. Det gælder både økologisk og konventionel landbrugsproduktion. Der er klimamæssige fordele og ulemper ved begge produktioner, og klimabelastningen fra økologisk landbrug er i store træk den samme som fra konventionelt landbrug.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder for et mere klimavenligt økologisk landbrug på flere måder. Vi udvikler og implementerer værktøjer, der sætter tal på klimabelastningen på det enkelte landbrug, så ellers usynlig klimabelastning bliver håndgribelig for landmanden og dermed lettere at reducere.

Landbruget kan også blive mere klimavenligt ved i højere grad at producere fødevarer til mennesker end foder til husdyr. Vi arbejder for, at proteinafgrøder til konsum kan blive en succesfuld og økonomisk attraktiv produktionsgren for danske økologer og dermed vinde udbredelse.

Det samme gælder flerårigt kløvergræs, der binder kulstof og bidrager positivt i klimaregnskabet. Bioraffinering kan øge anvendelsesmulighederne og dermed arealet med kløvergræs. Det vil gavne klima og jordfrugtbarhed og samtidig øge den hjemlige forsyning med kvalitetsprotein til grise og fjerkræ. Restprodukter kan anvendes som økologisk gødning til en voksende planteproduktion. Baggrunden for indsatsen er økologiens principper om at holde hus med ressourcerne og dyrke i lukkede kredsløb, så vidt det er muligt.

Aktuelle fokusområder:

 • Planteprotein til humant konsum
 • Klimahandlingsplaner for landbrugsbedrifter
 • Skovlandbrug som driftsform under danske forhold
 • Bioraffinering af kløvergræs til højværdi-protein. Sidestrømme og restprodukter til energi, gødning og fiber.
 • Biochar som middel til øget kulstofbinding i jord

Omlægning og generationsskifte

Mange økologiske landbrug står over for et generationsskifte de kommende år, og samtidig er der politiske ambitioner om at areal og produktion skal fordobles frem mod 2030. Det er derfor vigtigt, at unge landmænd uddannes til og ser fremtidsmuligheder i en professionel, økologisk produktion, og at etablerede, konventionelle landmænd kan omlægge til økologi på et oplyst og realistisk grundlag.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug understøtter rekrutteringen til erhvervet gennem forskellige tilbud og aktiviteter i samarbejde med rådgivere, kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Aktuelle fokusområder:

 • Gratis omlægningstjek på konventionelle landbrug
 • Gratis udviklingstjek på økologiske landbrug
 • Undervisning i økologi på landbrugsuddannelser
 • Arrangementer om økologi målrettet unge

Luk (Esc)