Forebyg manganmangel med et målrettet efterafgrødevalg

Introduktion

Formålet er at sikre manganforsyning til sensitive kornafgrøder under alle vækststadier. Projektet undersøger efterafgrødearter, der er relevante i dansk landbrug, med fokus på deres kapacitet og evne til at optage mangan samt eftervirkning/frigivelse af mangan til hovedafgrøden.

Projektets effekter er udbyttegevinster opnået ved optimeret ressourceudnyttelse via et målrettet efterafgrødevalg, der bidrager til den nødvendige manganforsyning, og er med til at fremme en robust dansk kornproduktion.

Projektet er toårigt og indeholder 2 arbejdspakker (AP). I projektets første år (2024) foretages i AP1 en vidensindsamling om forskellige efterafgrødearter og deres kapacitet for optag af mangan og deres eftervirkning og frigivelse af mangan for at sikre manganbehovet i hovedafgrødens tidlige vækststadier. Baseret på vidensindsamlingen vil et udvalg af 15-20 forskellige efterafgrøder blive screenet og analyseret for deres manganindhold. I AP2 vil der herefter blive dyrket 3-5 udvalgte efterafgrøder i et kontrolleret potteforsøg, der vil belyse nedbrydningshastighed og manganfrigivelse til den efterfølgende vårbyg. Eftervirkningen evalueres desuden i 2-3 markforsøg (2024-2025), hvori vårbyggens manganstatus måles, og udbytte og kvalitetsanalyse af kernerne bestemmes.

Projektets resultater vil danne et solidt og fagligt velfunderet beslutningsstøtteværktøj for landmænd og konsulenter for valg af efterafgrødeart, der kan bidrage til at sikre kornafgrødernes manganbehov gennem alle vækststadier. Projektet bidrager til økonomisk vækst beregnet ved en konservativt kalkuleret udbyttestigning på op til 10% i dansk landbrugs kornproduktion (ved mindsket grad af manganmangel) svarende til ca. 90.000 tons ekstra kerneudbytte til en merværdi af 180 mio. kr.; et kernemerudbytte, der direkte kan indgå som råmateriale til foder og konsum.

Projektet medvirker desuden til landbrugets grønne omstilling via en optimeret ressourceudnyttelse af næringsstoffer med efterafgrøder som virkemiddel, samt en samfundsmæssig værdiskabelse i form af en mere robust og bæredygtig kornproduktion i dansk landbrug.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Artikler, opslag eller lignende 

Forebyggelse af manganmangel i økologisk korn ved hjælp af efterafgrøder, undersøges i nyt projekt. Artikel på icoel.dk. 

Film, videoklip, podcast, SoMe og lignende

Manganmangel er en tilbagevendende udfordring i økologisk kornproduktion. Opslag på LinkedInsiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.