Optimizing climate and production services of cover crops in organic arable rotations (CCRotate)

Introduktion

Formålet med CCRotate er at forbedre økologisk planteproduktions brug af efterafgrøder (CatchCrops) i sædskiftet (Rotate) med fokus på klima, udvaskning af kvælstof og økonomi.

Målet er at udvikle og dokumentere, hvordan økologiske planteavlere via management og arter og artsblandinger af efterafgrøder kan formindske klimapåvirkning, udvaskning, og samtidigt hæve udbytterne.
Aktiviteter: I 2023 vil Innovationscenter for Økologisk Landbrug løbende være med til at planlægge, følge op og afrapportere dyrkning og management af forskellige efterafgrøder i det langvarige sædskifteforsøg og et separat eksperiment i Foulum, hvor blandt andet terminering og indarbejdning i jorden står centralt med hensyn til klimapåvirkning (AP1). Indarbejdning og terminering af grønne efterafgrøder undersøges nærmere med hensyn til maskinløsninger. Kamerabaserede biomassemålinger vurderes i forhold til modellering af lattergas og kulstof balance. Resultaterne udarbejdes, fortolkes og formidles. Resultaterne på indflydelse af klimapåvirkning og udvaskning indarbejdes ligeledes i allerede bestående faktaark om efterafgrøder (AP4) og nye vejledninger. Der udarbejdes et slutnotat om efterafgrødernes effekter på kvælstof og lattergas.

Effekter: Når landbrugsbedrifterne i fremtiden skal beregne deres aftryk på klima (klimahandlingsplan baseret på ESGreenTool) og bæredygtighed (RISE), vil de tilvejebragte resultater fra CCRotate give et bedre grundlag til at vurdere netop økologiske planteavleres muligheder for at formindske lattergasudledning via management og dermed deres mulighed for at skabe et bæredygtigt landbrug. Det forventes, at emissionskoefficienten for lattergas kan reduceres med 10%.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Tilgår.