Økologiske markforsøg - sædskiftesammenhænge som løfter økologien

Introduktion

Formålet er, gennem forsøg og med evidensbaseret viden, at økologiske landmænds planteproduktion fremtidssikres med højere udbytter, bedre ukrudtskontrol og højere produktkvalitet. Målet er, via intensivt økologisk forsøgsarbejde, at skabe dokumenteret viden, der fokuserer på fordelene ved et veltilrettelagt økologisk sædskifte, og som kan implementeres på økologiske landbrug.

Hypotesen er, at: 1) Udbytte og proteinindhold i hvede kan øges ved optimal gødskning og anvendelse af mellemafgrøder. 2) Man kan opnå bedre efterafgrøder ved optimering af artsvalg – og etableringstidspunkt/metode. 3) Øget udbytte i bælg-sæd ved optimal gødskning og sikre eftervirkning ved anvendelse af efterafgrøde. 4) Udlæg i efteråret med vintervikke og optimal slætstrategi kan sikre højere udbytte og proteinindhold i 1. slæt græs samt at eftervirkningen af kløvergræs kan optimeres på baggrund af kløverandel og jordbearbejdning ved omlægning. 5) Sædskifte og strategi for mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan minimere problemer med besværligt frøukrudt.

Projektet tilvejebringer forsøgsviden inden for fem indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk For-søgsudvalg samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Udvalget er bredt sammensat for at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for at fremtidssikre økologien ved at udnytte dyrkningstiltag i sædskiftet optimalt.

De 5 indsatsområder er: 1) Optimering af hvededyrkning (6-10 forsøg). 2) Efterafgrødeplatform til sikker etablering (3-5 forsøg). 3) Maksimalt sædskiftemæssigt udbytte af bælgsæd (6-10 forsøg). 4) Kløvergræs – protein og kvælstof (3-5 forsøg). 5) Strategi mod særlig besværligt frøukrudt (6-8 forsøg). Effekterne inden for de enkelte indsatsområder: 1) Øget udbytte og proteinindhold i hvede egnet til brød; 1.800 – 2.250 kr. per ha. 2) Forbedrede efterafgrøder, 480 - 720 kr. per ha. 3) Højere gennemsnitligt udbytte i bælgsæd 900 – 1.750 kr. per ha og eftervirkning i efterfølgende foderkorn ca. 600 kr. per ha. 4) Forbedret udbytte og proteinindhold i 1. slæt i førsteårsmarker ca. 1.500 kr. per ha og øget eftervirkning i vårsæd 240 - 360 kr. per ha. 5) Merudbytte for effektiv kontrol med besværligt frøukrudt 1.200 – 2.400 kr. per ha.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Økologiske markforsøg vil optimere kvælstoffrigivelsen ved omlægning af flerårig kløvergræsmark. Artikel på icoel.dk.

Hvordan får du den bedste forfrugtsværdi ud af kløvergræsmarken? Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Teknik til findeling af kløvergræsmark. Video til indlejring på web.

Formidling/demonstrationsaktiviteter i mark og stald

Stribedyrkning, ærter og efterafgrøder: Økologiske markforsøg på Lolland. Markvandring 15. juni 2023, fremvisning af stribedyrkning, efterafgrøder og ærter.

Fremvisning af økologiske markforsøg. Markvandring i Sønderjylland d. 23. juni 2023.