Økologisk Sortsudvikling - med anvendelse af genomisk selektion (ØkoSort II)

Introduktion

Projektets formål er at fremme udbuddet af velegnet økologisk udsæd ved udvikling af sorter af vårbyg, vår- og vinterhvede samt linser og hestebønner, der er specifikt tilpassede økologiske dyrkningsforhold og markedsvilkår. Til dette udvikles en økologisk model for genomisk selelektion til forædling af sorter.

Projektet består af fire arbejdspakker (AP), der på forskellige vis omfatter forædling mod sunde og konkurrencestærke sorter af hvede, byg og proteinafgrøder: Dyrkning, screening, registrering af egenskaber og analyser. Der indgår en selvstændig arbejdspakke med genomisk selektion, som arbejder på tværs af arbejdspakker og projektdeltagere.

I AP1 undersøges egenskaber og potentiale af 100 økologiske kandidatsorter af vår- og vinterhvede i ind- og udland. I AP2 fokuseres der på 100 økologiske kandidatsorter af vårbyg.

I AP3 arbejdes på samme måde med hestebønner og linser, mens der samtidigt opstartes et forædlingsprogram for 75 forskellige vår- og vinterlinsesorter.

I AP4 undersøges potentialet for kortlægning og genomisk udvælgelse af egenskaber, som er relevante ved økologisk dyrkning. Aktiviteterne omfatter, at der hvert år i tre år udvælges 100 linjer af brødhvedesorter og 100 linjer af vårbyg til analyser af den underliggende genomiske struktur for bl.a. udbyttepotentiale og sygdomsresistens. Samtidigt bruges denne viden og erfaring i udviklingen af den genomiske model. Linjerne vil blive dyrket i økologiske markparceller, hvor udbytte, sygdomsangrebsprofil, relevante fysiologiske træk for økologisk avl som tidlig buskning, bladdækning og stråstyrke registreres. Nye sorter vil blive anmeldt til brug og testet i landsforsøgene.

Den forventede økonomiske effekt er 10% øget udbytte, svarende til 80 mio. kr. årligt på det nuværende økologiske areal. Samtidig bidrager projektet til at minimere næringsstofoverskud, mindske klimapåvirkningen og øge den bæredygtige ressourceudnyttelse samt fødevaresikkerheden. Projektet har fået tilsagn på 50% medfinansiering fra GUDP i fire år fra 1. juli 2018 til 30. juni 2022

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Vejledninger / faktaark / tekniske manualer

Faktaark om de mange nye erfaringer og viden om forædling af økologisk såsæd og udvilking af model til genomisk selektion. Faktaark: Udvikling af fremtidens sorter.

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige websider

Økologisk kornforædling er en realitet. Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 6, juli.

Droner kan gøre udviklingen af nye sorter billigere og hurtigere. Artikel i Økologisk nu.

Præsentation / formidling af viden i form af indlæg på workshop, møder og konferencer

Projektstand med telt, banner, hand outs mm. med formidling af viden om projektets resultater

Formidling / demonstrationsaktiviteter

3 gange formidling/demo af sorter og arter på Økomarkdag. På økomarkdag var vintersædssorter og vårsædssorter af de forskellige arter udviklet i projeket udsået efterår 2021 og forår 2022, så de kunne blive demonstreret på Økomarkdag og dermed var de udgangspunkt for formidlingen af projektets samlede resultater. Nordic Seed og Agrologica var talstærkt repræsenteret.

Markvandring hos Agrologica. På markvandringen hos Agrologica, som blev arrangeret af Salgkanalen for Agrologicas nye sorter - Landsorten, kunne man se de nye sorter udviklet op på vej fra ØkoSort ll og Agrologicas øvrige forædlingsprogram.

Hjemmeside

Hjemmeside