Klimarigtig fødevareproduktion på sidestrømme fra græsproteinfremstilling (Next Generation Food - EXTEND)

Introduktion

Formålet er at skabe en ny produktionsvej for fødevareklyngen, der giver både klimareduktion og ny indtjening ved at producere højværdi-fødevareingredienser fra mikroalger, dyrket på græsproteinrester.

Målet er at udvikle og teste protein- og fedtstofingredienser, produceret af udvalgte mikroalger i tankanlæg på basis af græspulp og brunsaft fra græsproteinfremstilling.

Projektet er søgt med støtte fra GUDP med en række institutter og virksomheder som aktører. Medfinansiering til SEGES’ aktiviteter søges i nærværende projektansøgning. Projektet består af seks arbejdspakker.

Projektet opgraderer sidestrømme fra græsproteinanlæg til højværdi fødevareingredienser, udvundet af mikroalger, dyrket i lukkede tanke. Importeret foder står ofte for mere end 60 % af det økologiske svineproduktions bedrifts aftryk for drivhusgas. Foder med lavere klimaaftryk, som grovfoder eller biprodukter, vil kunne formindske klima belastningen forventeligt med 5 %.

Der udvælges mikroalge-stammer, der kan dyrkes på græspulp og brunsaft fra græsproteinproduktion og har attraktive egenskaber som fødevareingredienser. Græspulp og brunsaft forbehandles til et velegnet substrat for mikroalgedyrkning. Dyrkningen opskaleres i pilotanlæg (500 l). De høstede alger forarbejdes til fødevareingredienser, som derefter testes i forskellige fødevareapplikationer. Projektets resultater og perspektiver formidles til landbrugs- og fødevaresektoren.

Projektets effekter vil dels være en forbedret økonomi i at producere græsmarksafgrøder til proteinfremstilling til gavn for både økologiske og konventionelle landmænd. Dels vil projektet give en klimaeffekt på 49.500 og 163.500 tons CO2-ækv. årligt ved at erstatte animalske ingredienser, plus den direkte effekt fra øget græsdyrkning. Effekten er beregnet på græsrester fra 2.000 ha. Der forventes en markant større effekt i takt med udbygning af kapaciteten til produktion af græsprotein til foder.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige websider

Klimavenlige fødevareingredienser fra økologiske restprodukter. Nyhedsomtale på icoel.dk.