Økologiske grøntsagsfrø skal fremtidssikres

Introduktion

Formålet med projektet er at fremtidssikre udbuddet af økologiske frø til brug i Danmark i rette kvaliteter, sorter og mængder.

Planen er, at dette projekt er år 1 af et 3-årigt projekt.
Projektets år 1 bliver det første spadestik til at få problematikken med mangel på økologisk grøntsagsfrø løst. Projektet bliver i høj grad et samarbejdsprojekt, som via dialog og samarbejde på tværs af erhvervet i både ind og udland, skal finde en løsning på problematikken. Først skal det identificeres, hvem der er interessenter i problematikken, og hvordan arbejdsgangen er. Hvordan kan man øge produktionen af økologiske grøntsagsfrø, og hvad skal der til for, at der bliver produceret de frø, der er behov for.

Den anden del af projektet bliver at få identificeret, hvad det reelle behov for økologiske grøntsagsfrø er, og sætte det op imod, hvor meget og hvad der er tilgængeligt. Der udvælges 8-10 arter, som fokuseres på, og hvor det også beskrives hvilke kvalitetskrav, det ønskes, at frøene lever op til.
Projektet skal i år 2 og 3 dels bygge videre på de konklusioner og erfaringer, der er gjort i år 1, og følgegruppen fortsætter deres arbejde. Derudover bliver der en praktisk vinkel, hvor udvalgte sorter etableres i demoforsøg med henblik på at undersøge, hvordan de klarer sig på en række udvalgte parametre. Projektet vil kunne udbygges til at omfatte flere plantekulturer, udvide netværk til flere lande herunder Holland.

Projektet består i 2022 af følgende to arbejdspakker.

Arbejdspakke 1: Dialog på tværs af erhvervet
I arbejdspakke 1 identificeres alle de aktører og interessenter, som er relevante i problematikken om mangel på økologiske grøntsagsfrø. Det er både firmaer og personer fra ind- og udland, herunder Danmark, Skandinavien og Nordtyskland, evt. Holland mv. Det er firmaer og personer i gartneribranchen herunder gartnere, frøforædling, frøavlere, frøfirmaer, konsulenter, myndigheder og detail. Der laves en oversigt over alle interessenter, oversigten giver et samlet overblik over, hvem der sidder med hvilke kompetencer. Der etableres en følgegruppe, bestående af et bredt udvalg af interessenterne. Følgegruppen skal via dialog og workshops arbejde med problematikken omkring mangel på økologisk grøntsagsfrø og komme med forslag til, hvordan problematikken kan blive løst. Gennemgående er rimeligt prisleje en grundpræmis for vurderingsarbejdet. Gruppens arbejde skal danne grundlag for et videre forløb, som arbejdes med i år 2 og 3 af projektet.

Arbejdspakke 2: Identifikation af udbud og efterspørgsel
I arbejdspakke 2 skal der laves en kortlægning af den konkrete efterspørgsel på økologiske grøntsagsfrø. Her udvælges 8-10 arter, som vurderes mest problematiske at finde tilstrækkelig økologisk udsæd til. Efterspørgslen på de udvalgte 8-10 arter holdes op imod, hvad der konkret kan skaffes af udsæd. Herved bliver det identificeret, hvor stor problematikken er. I arbejdspakke 2 skal det også beskrives, hvilke kvalitetskrav avlerne ønsker, at frøene skal leve op til. Avlerne samles til et seminar/temadag, hvor dette er på dagsordenen. Der udarbejdes en rapport, som giver en status på problemets omfang samt giver input til, hvordan problematikken kan blive løst. Rapporten skal endvidere komme med et oplæg til, hvordan der konkret kan arbejdes videre med problemstillingen de følgende år af projektet samt hvilke sorter og arter, der med fordel kan afprøves i demoforsøg.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Arrangementer

100% økologiske grønsagsfrø i 2036 – hvordan når vi i mål? Webinar afholdt 15. december for branchen.

Annonce på Facebook. Facebook-annonce for webinar 15/12 om økologiske grønsagsfrø

100% økologiske grønsagsfrø i 2036. Annonce på okonu.dk for webinar afholdt 15.dec for avlere og frøfirmaer.

Artikler

Frø til økologer – sådan søger du. Artikel i Gartner Tidende 13, 2022.

Præsentationer

Frø til økologiske producenter v. Richard de Visser, konsulent, Hortiadvice.

Økologiske frø skal fremtidssikres v. Malene Kræfting, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Webinar: 100% økologiske grønsagsfrø i 2036 v Tove Mariegaard Pedersen.

Status for frø til økologiske grønsagsproducenter v. Richard de Visser, HortiAdvice.

Hvordan kan vi øge produktion og anvendelse af økologiske grønsagsfrø? v Maaike Raaijmakers, BioNext.

Organic seed production challenges & opportunities v. Bram Weijland.