Bedre udnyttelse af økologiske mellem- og efterafgrøder

Introduktion

Projektets formål er at forbedre ukrudtskontrollen og husholdningen med næringsstoffer ved hjælp af mellem- og efterafgrøder med henblik på at øge driftsresultatet hos økologiske planteavlere. Målet er at undersøge den potentielle kvælstofeftervirkning af undersåede mellemafgrøder, samt at undersøge den ukrudtshæmmende effekt ved afpudsning af undersåede efterafgrøder efter høst.

De nye sædskiftekrav i økologien kommer på kort tid til at bevirke, at arealet med økologiske efterafgrøder og mellemafgrøder bliver kraftigt forøget. Det anslås, at det økologiske efter- og mellemafgrødeareal vil forøges med 50% inden for få år. Projektets aktiviteter er opdelt i to arbejdspakker, og der udføres både markaktiviteter og formidlingsaktiviteter i begge arbejdspakker. I den første arbejdspakke undersøges eftervirkningen af forskellige blandinger af undersåede mellemafgrøder på den efterfølgende vintersæd. Tidligere forsøg har vist en betragtelig kvælstofeftervirkning af mellemafgrøder, og det forventes, at der kan opnås en tilstrækkelig eftervirk-ning af en veletableret mellemafgrøde til at gøre den omkostningseffektiv. I den anden arbejdspakke undersøges, om målrettet afpudsning af en undersået efterafgrøde efter høst kan have en effekt på mængden af rodukrudt sammenlignet med mere klassisk rodukrudtsbekæmpelse med harven om efteråret.

Projektets resultater vil have en reducerende effekt på klimagasudledningen fra jordbruget samt på fastholdelsen og opbyggelsen af næringsstoffer i sædskiftet. Ydermere vil der være en afledt effekt på biodiversiteten i agerlandet i kraft af mindre harvning om efteråret og en større andel af grønne marker hen over vinteren.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.