Building a framework for developing a dynamic metric to measure farmland biodiversity in a spatio-temporally changing landscape (EcoMetric)

Introduktion

EcoMetric-projektet vil skabe en ramme for udviklingen af et videnskabeligt funderet system til kvantificering af biodiversitet i landbrugslandskaber med økologisk produktion. Nøgleinteressenter vil blive inddraget i processen, herunder myndigheder, detailleddet, investorer og grønne NGO'er. Systemet vil bygge på habitatkortlægningsværktøjet Field Ecospace, der p.t. bruges til bedriftsrådgivning, og integrere det med ALMaSS (Animal, Landscape and Man Simulation System), et simuleringssystem bestående af landskaber, landbrugsdrift og fysisk-kemiske miljøer, hvori dyr og mennesker kan modelleres.

Projektet omfatter (1) sammenkobling af habitatkvalitet og respons af indikatorarter for markbiodiversitet, (2) opskalering af lokale biodiversitetsfremmende virkemidler på bedriftsniveau til påvirkning af populationer af biodiversitetsindikatorarter på landskabsniveau (3) indarbejdelse af rumlig og tidsmæssig variation af landskaber i måling af biodiversitet, ved at modellere populationsudvikling af indikatorarter (4) inddragelse af og accept fra interessenter i udviklingsprocessen. EcoMetric vil derfor udvikle et proof-of-concept for et dynamisk biodiversitetsmål, der er afstemt med landbrugsrådgivning på bedrifterne, inkorporerer rumlige og tidsmæssige dynamikker lokalt og på landskabskala, og som kan bruges i regional planlægning til at fremme biodiversitet i landbrugslandskaber.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Film, videoklip, podcast, SoMe og lignende 

LinkedIn-opslag fra projektstartmøde. LinkedIn-opslag fra projektstartmøde i april 2024.