ProLocAL: Protein from locally grown legumes and algae for organic chickens

Introduktion

Formålet med ProLocAL er at reducere klimaaftrykket fra økologisk kyllingekød ved at fodre kyllinger med mikroalger og lokalt dyrkede bælgplanter i stedet for importerede proteinkilder. Gennem forskning og demonstration løses den udfordring, at økofjerkræ i dag overforsynes med protein for at kompensere for foderkildens lave indhold af svovlholdige aminosyrer. Dette øger NH3-fordampning fra stalden og højner risikoen for trædepudesvidninger. Anvendelse af proteinkilder som mikroalger med et højt methioninindhold kan løse dette problem. Dette vil reducere produktionens klimaaftryk samt miljøbelastning og forbedre dyrevelfærden.

ProLocAL aktiviteter: 1) At anvende protein fra lokalt producerede mikroalger til økofjerkræ, 2) Øge fordøjeligheden ved ikke-kemisk forbehandling af mikroalger via ekstrudering, 3) Forbedre foderets samlede næringsværdi ved at supplere med protein fra bælgplanter, der kan dyrkes lokalt af økologiske fjerkræproducenter, 4) demonstrere dyrkning af lokale bælgplanter og anvendelse af foder med mikroalger og bælgplanter i forsøg med økologiske slagtekyllinger og 5) evaluere effekt på klimaaftryk, dyrevelfærd og kødkvalitet. Projektstatus: 1) Projektet har leveret et lovende udbytte af mikroalgen Scenedesmus sp dyrket på brownjuice og afgasset gylle. Det testes nu, om grøntprotein koncetrat kan øge mediets N-indhold og gavne algevæksten. 2) Det undersøges, om ekstrudering af algernes cellevægge påvirker fordøjeligheden af aminosyrer. 3) Der afholdes demonstrationsdag om økologisk dyrkning af bælgplanter til fjerkræfoder; ært, hestebønne og raps hos Rokkedahl Økologi.

Forventede effekter: 24% CO2 reduktion pr. produceret slagtekylling, 5,56 % reduktion af N udledning pr. produceret slagtekylling, mindst 555 kg reduceret N udledning/ha ved dyrkning af 15 ton algaeprotein/ha/år sammenlignet med dyrkning af en tilsvarende mængde protein fra af traditionelle afgrøder.

Det samlede beløb DTI, SEGES og Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL) søger om i Fjerkræafgiftsfonden for 2023 er 446 t.kr.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tilgår.