Funktionelle løbegårde - et pilotstudie

Introduktion

Der er mange positive aspekter ved at give økologiske små- og slagtegrise adgang til en udendørs løbegård. Grisene får adgang til frisk luft, forskellige temperaturzoner og et udendørs leje- og aktivitetsareal. I vejledning om økologisk jordbrugsproduktion står, at grise er renlige dyr og at de derfor har et adfærdsmæssigt behov for, at løbegården fremstår hygiejnisk og attraktiv. Gør den ikke det kan det medføre, at løbegården ikke opfylder grisenes behov, hvilket kan føre til uønsket adfærd såsom øresutten og halebid. 

Projektets formål er at afdække tiltag, der kan medvirke til at øge funktionaliteten af udendørs løbegårde til økologiske. Ved at øge løbegårdens funktionalitet bidrager projektet til, at fremme økologiske små- og slagtegrises velfærd. 

Projektet er opdelt i to aktiviteter 1) en videns-og erfaringsindsamling, som bygger på en litteraturgennemgang, samt interviews med økologiske griseproducenter, forskere og interessenter med viden om bl.a. grises elimineringsadfærd, løbegårde til økologiske grise, toilettræning af husdyr 2) en afprøvning i praksis (pilottest).  Afprøvningen koordineres med et svensk projekt, som har til formål at identificere udløsere for grises elimineringsadfærd. Den/de udløser(e) som identificeres i det svenske projekt (f.eks. bestemte lugte eller jordtyper) vil blive testet i løbegårde til økogrise i nærværende projekt. Desuden udarbejdes tiltag, baseret på videns- og erfaringsindsamlingen, til at forbedre funktionaliteten af løbegården.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.