Værdiskabelse med græsprotein (Græs-prof)

Introduktion

Projektet har til formål at bane vejen for, at produktion af græsprotein bliver et nyt attraktivt forretningsområde for dansk landbrug og øger den danske produktion af foderprotein.

Målet er at skabe bedst mulig økonomi i græsprotein gennem udvikling af optimale indsatsfaktorer i produktionen og udvikle højere produktværdi.

Projektet er opdelt i seks arbejdspakker (AP), hvor der i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder udvikles på følgende områder, som i tidligere projekter har vist sig som udfordrende for græsproteinfremstillingen.

AP 1: Screener arter og sorter af græs og kløver for højt proteinudbytte.

AP2: Udvikler optimal høstteknik af helt og frisk græs uden kontakt med jorden og med så skånsom marktrafik og effektiv transport til bioraffinaderi som muligt.

AP3: Afprøver og udvikler neddelingsudstyr, der kan snitte det hele græs umiddelbart før saftpresning på raffineringsanlægget.

AP 4: Tester taninindholdet i forskellige fraktioner fra proteinfremstillingen og undersøger, om der kan udvindes et koncentrat, der kan sælges til behandling mod indvoldsorm, og derved skabe en højværdi-sideproduktion.

AP5: Beregner Product Environmental Footprint (PEF) af græsprotein og af foder med græsprotein med henblik på deklaration ved salg af foder med græsprotein.

AP6: Formidling af projektets fremdrift og resultater.

Effekter: Den primære effekt vil være en begyndende produktion af græsprotein til foder. Der forventes at blive produceret 9.000 tons græsprotein-koncentrat i 2024. Over en tiårig periode forventes en omlægning af 100.000 ha fra korndyrkning til græs til proteinfremstilling. Derved vil årligt kunne produceres 250.000 tons græsprotein, og samtidig opnås: 780.000 tons CO2-ækvivalenter mindre udledning pr. år, 6.000 tons mindre kvælstofudledning, og med en merpris på de klima- og miljørigtige produkter vil det kunne give en øget indtjening i husdyrbruget på 133 mio. kr. årligt og 152 mio. kr. i ekstra biogasproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Mindre udredninger / analyser / notater o.l.

PEF of Protein Concentrate from Organic Grass – A preliminary investigation. Projektrapport om beregning af Product Environmental Footprint af græsprotein.

Guide to “Product Environmental Footprint of grass protein concentrate". Instruktion til PEF-metoden.

Artikler i fagtidsskrifter / fagspecifikke aviser / faglige websider

Vi skal finde vores vej i bæredygtighedsjunglen Artikel på www.icoel.dk
Læs artiklen i fuld længde (pdf)

Stor interesse for græsprotein. Omtale i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs nyheder.

Ny teknik skal give større proteinudbytte fra græs. Billeder og præsentation på demodag.

Ny teknik skal give større proteinudbytte fra græs. Nyhedsmail om resultater fra demodag.

Grise er glade for græsprotein.Kronik i bladet Økologisk Landbrug.

Test af høstmetoder til protein-kløvergræs. Artikel i Magasinet Mark.

Afholdte arrangementer

31. august 2022:Ny teknik skal give større proteinudbytte fra græs. Fremvisning af udviklingsplatform for grøn bioraffinering samt præsentation af teknik, formål, perspektiver og foreløbige resultater.

21. september 2022: Temadag om græs til proteinfremstilling. Temadag med fremvisning af forsøg med græsarter og græsblandinger til proteinraffinering samt besøg på et bioraffineringsanlæg.

6. oktober 2022: Græsprotein og efterafgrøder i praksis. Demodag om udvinding af protein fra afgrøder som græs, kløver og lucerne samt kommende muligheder og perspektiver.

Formidling via film / video / podcast / apps / sociale medier

Grønt protein - oplev ny teknik. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Tre spændende arrangementer om græsprotein. Nyhedsmail om projekt-arrangementer.

Vi tester høstmetoder og optimal opbevaring af proteingræs. Facebookopslag på SEGES i marken.

Vi tester høstmetoder og optimal opbevaring af proteingræs. Videosekvens til Facebookopslag på SEGES i marken.