Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST

Introduktion

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug (SL) i Danmark. Målet er at oparbejde tilstrækkelig viden om effekter af SL-systemer til, at en betydelig del af de danske landmænd vil se produkti-onsformen som et reelt og mere bæredygtigt alternativ til deres nuværende produktionsform. 

Aktiviteterne omfatter først og fremmest erfaringssamling og netværksdannelse for at etablere en grundlæg-gende viden og sikre kvaliteten og relevansen af de efterfølgende aktiviteter. Derudover er der aktiviteter om træer, dyr, forretningsudvikling og formidling. For træerne undersøges kulstoflagring og kvælstofoptagelse i vedplanter på landbrugsjorden, samt dokumentere konkurrencen mellem træer og afgrøde og undersøge, i hvilket omfang vedplanter kan bruges som foder til kvæg. For dyrene er der fokus på kvægs adfærd og vel-færd under afgræsning, herunder aspekter som skygge, ly, læ og hudpleje. Undersøgelserne af træer og dyr udføres på eksisterende arealer med træbeplantning, der kan sammenlignes med SL, men i forbindelse med projektet vil der blive etableret fire nye SL – to hos planteavlere og to hos mælkeproducenter. På disse bedrif-ter vil der udføres baselinemålinger på udvalgte parametre, til opfølgning gennem fremtidige projekter. Alle samarbejdspartnere indgår i forretningsudvikling for at undersøge potentialet ved inklusion af SL i eksisteren-de brands (Them Andelsmejeri og Sinatur Hotel og Konference), samt ved etablering og drift af SL (Skovdyr-kerne). Endelig er der fokus på formidling af erfaringer og viden om SL til landmænd, rådgivere og bevidste forbrugere. Gennem implementering af SL forventes landbrugssektoren at kunne opnå forbedrede resultater hvad angår klimagasudledning, miljø, natur, dyrevelfærd og ressourceanvendelse. Ud over de nævnte effekter ventes integrationen af træer at medføre øget robusthed og stabilitet i relation til klimatilpasning og produkti-onsøkonomi. Samlet set vurderes SL at kunne udgøre et helhedsorienteret dyrkningssystem, som kan indfri mange af de grønne forventninger, der stilles til sektoren i dag.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Film, videoklip, podcast, SoMe og lignende 

LinkedIn-opslag fra projektmøde. Opslag på LinkedIn fra projektmøde i ROBUST.