RE-CIRKULÆR – Fremtiden for økologisk planteproduktion

Introduktion

Formålet med recirkulering af næringsstoffer mellem by og land er at øge ressourceeffektivitet og produktivitet i økologisk planteavl og dermed skabe potentiale for øget omlægning. Målet er, at næringsstoffer fra rest- og affaldsprodukter bliver genanvendt på et dokumenteret grundlag med kvalitet og en uvildig risikovurdering. Projektet bidrager til, at producenten skal kende både risici og muligheder forbundet med brug af recirkulerede rest- og affaldsprodukter til gødningsformål. Fortsat omlægning til økologisk produktion kræver tilgang af nye næringsstofkilder, og recirkulering af byens rest- og affaldsprodukter passer perfekt ind i økologien – både i de økologiske principper og i den økologiske selvforståelse. Projektet anerkender dog, at anvendelse af affald som ressource kan være udfordrende, da rest- og affaldsprodukter ofte indeholder noget, vi ikke ønsker tilført landbrugsjord, -planter og miljøet generelt.

Projektet er inddelt i to arbejdspakker. AP 1 skaber sikkerhed, klarhed og tryghed omkring brug af recirkulere-de gødningsprodukter på baggrund af faglige eksperters risikovurderinger ved brug af produkterne til gød-ningsforsmål. Der foreslås handlingsplaner på baggrund af risikoanalysen og laves anbefalinger for brug af de enkelte produkter. I AP 2 gennemføres en større digital formidlingsindsats målrettet den økologiske landmand, hvor dilemmaet om brug af recirkulerede næringsstoffer fra byen addresseres. Afslutningsvis vil det blive dis-kuteret og udfordret, hvorvidt erhvervets syn på de økologiske principper (forsigtighedsprincippet, kredsløbs-princippet) og en potentiel risici forbundet med omfattende anvendelse af de recirkulerede produkter står mål med gevinsten for det økologiske erhverv.

Projektets effekter er øget sikkerhed (risikovurdering) og højnet vidensniveau (ærlig formidling) om brug af recirkulerede rest- og affaldsprodukter til gødningsformål og dermed øget accept og brug af de nye gød-ningsprodukter. Introduktion af flere nye gødningsprodukter medfører positiv udvikling i det økologiske land-brugsareal og forbedret bundlinje for økologiske planteavlere.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.