Stribedyrkning i økologisk planteavl

Introduktion

Formålet er at styrke økologisk planteavl gennem funktionel biodiversitet. Dette gør både den enkelte afgrøde og det samlede system mere robust, hvorved der kan opnås højere og mere stabile udbytter. Målet er at afprøve forskellige versioner af stribedyrkning tilpasset dansk økologisk jordbrug, der kan bidrage til opbygning af robuste populationer af nyttedyr og øget modstandskraft imod sygdomme.

Aktiviteterne er inddelt i tre delopgaver: Delopgave 1 er en fortsat vidensopsamling, sparring og formidling af de grundlæggende egenskaber og muligheder, der ligger i stribedyrkning. Samarbejdet med Wageningen Universitet er kommet så langt, at der nu kan udveksles erfaringer til fælles faglig udvikling. Samarbejdet fortsættes, og der bliver formidlet viden fra projekterne til inspiration for landmanden og andre interesserede. Delopgave 2 er samarbejde med Organic RDD6 projektet StripCrop, hvor dette projekt har til opgave at bistå med registreringer, dataindsamling og behandling på nogle af de forsøgsarealer, der drives i forskningsprojektet. Delopgave 3 foregår ude på 2-3 økologiske gårde, hvor der er igangsat forskellige versioner af stribedyrkning. Det ene sted ved Billund, har kartofler som omdrejningspunkt, hvor der etableres striber med andre afgrøder imellem trækkene. Den anden landmand dyrker solbær på 9 meter rækker og har landbrugsafgrøder mellem bærrene. Begge steder skal landmanden udfordres til større diversitet, og der skal måles på de vigtigste parametre, uden det dog bliver forsøgsmæssig dokumentation. Formidlingen fra projektet bliver summen af forskellige bidrag fra udenlandske erfaringer, de kontrollerede forsøgsarealer og fra de eksempler, vi har på landmandsstrategier.

Effekterne vil på kort og mellemlangt sigt være en stigende interesse for et nyt dyrkningssystem, der kan levere på både funktionel biodiversitet og økonomisk bæredygtige udbytter. På længere sigt, når flere landmænd har været i gang med at tilpasse systemer til lokale forhold, vil stribedyrkning bidrage til afgrøder, hvor udbytte og kvalitet er mindre påvirket af ødelæggende sygdomme og skadedyr.
Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler

Karofler i striber kan være en del af fremtiden. Artikel i Økologi - Inspiration til jordbruget.

Artikel på icoel.dk med video om fordele og udfordringer ved stribedyrkning. Artikel på icoel.dk

Stribedyrkning kan gavne biodiversiteten og mindske angreb med skadedyr. Artikel på icoel.dk

Stribedyrkning – effekter på bladlus og deres naturlige fjender. Notat.

Demonstration i mark og stald 

Praksisnære dyrkningsforsøg i kartofler og striber på egen bedrift. Demonstration i mark og fremvisning af forsøg 5. juli 2023.

Markvandring i Holeby. Uddelingsark. 

Film, videoklip, podcast, SoMe og lign.

Kom og se dyrkningsforsøg med kartofler og striber. Facebookopslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs facebookside.

Video om fordele og udfordringer ved stribedyrkning. Video udgivet på Innovationscenter for økologisk Landbrugs Youtube-kanal.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Stripcrop/stribedyrkning. Præsentation

Stribedyrkning status. Oplæg til fokusgruppe

Notat

Erfaringer fra dansk stribedyrkning. Notat.