Pea yield stability, taste, and quality

Introduktion

Formålet med projektet er at realisere det enorme potentiale, der er i gamle ærtesorter og herved gøre økologiske ærter af høj kvalitet og med god smag tilgængelige som fødevare, samt sikre en profitabel og stabil produktion af ærter hos den økologiske landmand.

Målet med PEAS & LOVE er at udnytte det store potentiale i gamle ærtesorter til produktion af modne ærter til konsum og implementere dyrkningen af de bedst egnede sorter hos de økologiske landmænd.

Dette projekt er en medfinansiering af Innovationscenter for Økologiske Landbrugs aktiviteter i det større forskningsbaseret Organic RDD7-projekt PEAS & LOVE, der ledes af Københavns Universitet. Aktiviteterne udført af Innovationscenter for Økologisk Landbrug er gennemførelse af markforsøg i udvalgte sorter fra en population af 300 gamle ærtesorter og formidling fra det samlede projekt, herunder gennemførelse af feltdage i 2024.Udvælgelsen af ærtesorter sker af KU på basis af væksthusforsøg samt markforsøg, der skal belyse genotypiske forskelle i rodvækst og -udvikling, samt hvordan disse parametre påvirkes af tørke, og hvordan det hænger sammen med plantens tørketolerance. Endvidere vil effekten af forskellige gødningsstrategier på jordens frugtbarhed og rodknoldenes N-fiksering blive undersøgt. Samdyrkning med korn vil desuden blive undersøgt i marken med henblik på at forbedre høst af ærter. Endelig vil genotypebestemmelse af de gamle ærtesorter blive udført ved hjælp af genomsekventering, mens fænotypebestemmelse vil blive belyst ved markforsøg. De udvalgte sorter vil blive testet i økologiske landsforsøg for at vise deres dyrkningsegenskaber under økologiske forhold. Der vil også blive gennemført økologiske landsforsøg med gødskning af sorterne. I projektets sidste år vil der blive lavet større plots med et mindre antal sorter, hvor landmandens maskiner anvendes for at demonstrere dyrkningsegenskaberne.

Projektet forventes at bidrage til en forøgelse af det økologiske ærteareal i Danmark fra det nuværende 2.465 ha. til 10.000 ha i 2026, med en øget andel af ærter til humant konsum.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Dyrkningsvejledning: Dyrkningsvejledning økologisk markært Dyrkningsvejledning Økologisk Markært

Formidling/demonstrationsaktiviteter i mark og stald

Stribedyrkning, ærter og efterafgrøder: Økologiske markforsøg på Lolland. Markvandring 15. juni 2023, fremvisning af stribedyrkning, efterafgrøder og ærter.

Rapport

Afrapportering i Landsforsøgene. Markært s. 218 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Landsforsøgene 2023. Enkeltforsøgsresultater. 

Landsforsøgene 2023. Forsøgsplan. 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Er der potentiale i ærter? Præsentation i forbindelse med KU Food Day 2023.

Formidling via film/video/podcast/apps/sociale medier o.l.

Markvandring i striber, ærter og efterafgrøder. Kom med ud i økologiske forsøgsmarker på Lolland torsdag 15/6, hvor vi bliver klogere på stribedyrkning, efterafgrøder og ærter. Annoncering af markvandring på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside

Opslag

Facebookopslag om markvanding. Annoncering af markvandring den 15. juni på facebook