Introduktion

Formålet er, gennem forsøg og med evidensbaseret viden, at økologiske landmænds planteproduktion fremtidssikres med højere udbytter, bedre ukrudtskontrol og højere produktkvalitet. Målet er, via intensivt økologisk forsøgsarbejde, at skabe dokumenteret viden, der fokuserer på fordelene ved et veltilrettelagt økologisk sædskifte, og som kan implementeres på økologiske landbrug.

Hypotesen er, at: 1) Udbytte og proteinindhold i hvede kan øges ved optimal gødskning og anvendelse af mellemafgrøder. 2) Man kan opnå bedre efterafgrøder ved optimering af artsvalg – og etableringstidspunkt/metode. 3) Øget udbytte i bælg-sæd ved optimal gødskning og sikre eftervirkning ved anvendelse af efterafgrøde. 4) Udlæg i efteråret med vintervikke og optimal slætstrategi kan sikre højere udbytte og proteinindhold i 1. slæt græs samt at eftervirkningen af kløvergræs kan optimeres på baggrund af kløverandel og jordbearbejdning ved omlægning. 5) Sædskifte og strategi for mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan minimere problemer med besværligt frøukrudt.

Projektet tilvejebringer forsøgsviden inden for fem indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk For-søgsudvalg samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Udvalget er bredt sammensat for at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for at fremtidssikre økologien ved at udnytte dyrkningstiltag i sædskiftet optimalt.

De 5 indsatsområder er: 1) Optimering af hvededyrkning (6-10 forsøg). 2) Efterafgrødeplatform til sikker etablering (3-5 forsøg). 3) Maksimalt sædskiftemæssigt udbytte af bælgsæd (6-10 forsøg). 4) Kløvergræs – protein og kvælstof (3-5 forsøg). 5) Strategi mod særlig besværligt frøukrudt (6-8 forsøg). Effekterne inden for de enkelte indsatsområder: 1) Øget udbytte og proteinindhold i hvede egnet til brød; 1.800 – 2.250 kr. per ha. 2) Forbedrede efterafgrøder, 480 - 720 kr. per ha. 3) Højere gennemsnitligt udbytte i bælgsæd 900 – 1.750 kr. per ha og eftervirkning i efterfølgende foderkorn ca. 600 kr. per ha. 4) Forbedret udbytte og proteinindhold i 1. slæt i førsteårsmarker ca. 1.500 kr. per ha og øget eftervirkning i vårsæd 240 - 360 kr. per ha. 5) Merudbytte for effektiv kontrol med besværligt frøukrudt 1.200 – 2.400 kr. per ha.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Økologiske markforsøg vil optimere kvælstoffrigivelsen ved omlægning af flerårig kløvergræsmark. Artikel på icoel.dk.

Foreløbige resultater augustudlæg af kløvergræs med vintervikke som dæksæd. Artikel til icoel.dk. 

Landsforsøg: Mere protein i første slæt kløvergræs.Resultater for vintervikke. Artikel i Fagmagasinet Økologi Inspiration til Jordbruget. 

Facebookopslag og videoklip

Teknik til findeling af kløvergræsmark. Video til indlejring på web.

Hvordan får du den bedste forfrugtsværdi ud af kløvergræsmarken? Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Drop-in i markforsøgene 15. maj. Opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside. 

Afrapportering i Landsforsøgene

Efterårssået vårhvede. Side 208-209 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Tidlig tildeling af kvælstof til vinterhvede. Side 209-210 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Efterafgrøder. Side 221-226 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Bælgsæd. Side 214-218 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Jordbearbejdning forud for ompløjning. Side 207 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Kløvergræs. Side 234-237 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Ukrudt. Side 218-220 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

Præsentationer

Resultater af efterafgrødebørnehave. Præsentation på Plantekongres 2024. 

Økodag i Nordjylland. Præsentation på årsmøde i LandboNord. 

Resultater fra vintervikke forsøg. Præsentation på netværksmøde hos KvægXperten. 

Formidling/demonstrationsaktiviteter i mark og stald

Stribedyrkning, ærter og efterafgrøder: Økologiske markforsøg på Lolland. Markvandring 15. juni 2023, fremvisning af stribedyrkning, efterafgrøder og ærter.

Fremvisning af økologiske markforsøg. Markvandring i Sønderjylland d. 23. juni 2023. 

Fremvisnings af økologiske markforsøg. VKST plantedag 19. juni 2023. 

Fremvisning af økologiske markforsøg. LandboNord 4. juli (AFLYST PGA. TØRKE)

Markforsøg med vintervikke. Drop In markvandring 15. maj. Program og oplæg

Forsøgsplaner

AP1:

Optimeret dyrkning af efterårssået vårhvede

Optimeret dyrkning af vinterhvede

AP2:

Efterafgrødebørnehave

Efterafgrøder for optimal plantemasse

AP3:

Bælgsæd - optimal næringsstofforsyning og podning

Bælgsæd - med og uden efterafgrøde

Bælgsæd - med og uden efterafgrøde eftervirkning

Bælgsæd – uden efterafgrøde (1 faktor) - eftervirkning

AP4:

Kløvergræs: Jordbearbejdning forud for ompløjning

Kløvergræs: Augustudlæg af kløvergræs med vintervikke

AP5:

Strategier mod besværlig ukrudt - vårsæd 

Strategier mod særlig besværlig frøukrudt - vintersæd