ENTRANCE

Introduktion

Formålet er at udvikle ressourceeffektive fodringsstrategier til økologiske slagtegrise baseret på 100% lokalt produceret foder. Foderstrategier, der vil opretholde eller øge fodereffektiviteten samtidig med at miljø- og klimapåvirkningen reduceres. Målet er at bestemme ernæringsværdien og næringsstofbalancen af grønt protein og kløvergræsbaseret grovfoder til økoslagtegrise, samt estimere effekten på drivhusgasemissionerne. På baggrund heraf udarbejdes konkrete fodringsstrategier baseret på grønt protein og grovfoder til økoslagtegrise. Foderstrategierne baseres på grønt protein kombineret med henholdsvis frisk kløvergræs og ensileret græs-pulp. Fodring med frisk græs og ensileret græspulp vil i praksis betyde ændret management hos de økologiske griseproducenter. Der laves derfor en erfaringsindsamling, hvor muligheder og potentiale i fodring med frisk græs til slagtegrise belyses, herunder viden om fodring, håndtering, arbejdstid og høst. Græspulp er en ny type grovfoder til grise, og kræver ændringer af sædvanlig praksis omkring emballering, udfodring og opbevaring, hvorfor udviklingen af den praktiske håndtering indgår i projektet. Sideløbende udarbejdes fodringsstrategier, hvor soja skiftes ud med grønt protein, og hvor bidraget fra grovfoder medtages. Det faglige grundlag for inddragelse af græspulp og grønt protein sikres via forskning i ernæringsværdi, næringsstofbalance, samt effekten på drivhusgasemissionerne. Foderstrategierne demonstreres i en økologisk besætning, og der regnes produktionsøkonomi på foderstrategierne. Slutteligt gennemføres en livscyklusanalyse, hvor de samlede effekter af de afprøvede tiltag beregnes og dokumenteres.
Effekter: 1. Nye foderstrategier til de økologisk slagtegrise baseret på lokale råvarer vil forbedre branchens image. 2. Klimaaftrykket, målt som CO2 eq. vil reduceres med 9,9 kg. per produceret slagtegris. 3. Miljøbelastningen vil blive reduceret med 0,45 kg. N (kvælstof) per produceret slagtegris, hvis proteinniveauet, som forventet kan sænkes 10% uden at reducere tilvæksten. På sigt forventes dækningsbidraget at stige med 20-22 kr. per slagtegris.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Ny grovfoderhæk giver grisene frisk græs og pulp. Økologi – Inspiration til Jordbruget nr. 10, december 2023

Rapport/Notat

Nye muligheder for fodring med frisk græs og pulp til slagtegrise. Projektgruppen har i samarbejde med  Industriel designer, Kent Laursen, undersøgt nye muligheder og potentialer for blandet andet opbevaring og udfordring af grovfoder, læs mere i notatet her

Forafprøvning med udfodring af frisk græs og græspulp i ENTRANCE.  I 2024/2025 gennemføres en demonstration af fodring med frisk græs og pulp i praksis. Som forløber for demonstrationen er der i 2023 lavet en forundersøgelse hos økologisk griseproducent Mads Kristensen. De første erfaringer med de to alternative grovfodertyper er beskrevet her

Videoklip/podcast eller lignende

Ny grovfoderhæk og afprøvning af frisk græs og græspulp. Hør økologisk griseproducent Mads Kristensen, fortælle om hans erfaringer med den ny grovfoderhæk og udfordring af frisk græs og græspulp, her. Video udgivet på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Youtube-kanal.