Omlægningstjek i boringsnære beskyttelsesområder

Introduktion

At sikre, at vi fortsat kan oppebære en drikkevandsforsyning fri for pesticider, med en skræddersyet økolo-gisk landbrugsproduktion, på de boringsnære landbrugsarealer (BNBO). Det er målet at kvalificere de frivilli-ge BNBO-omlægningstjek ved at anvende en arbejdsmetode, hvor parterne mødes og opnår en fælles for-ståelse for målsætningen, inden det individuelle omlægningstjek gennemføres.
Aktiviteter: Der er truffet aftaler med tre regionale rådgivningscentre, VKST på Sjælland, LMO og AgriNord i Jylland. De tre centre skal være pilotprojektdeltagere, da der allerede findes både faglig ekspertise og erfa-ringer fra samarbejde med de lokale vandforsyninger. Med en ballast af erfaringer med processerne i arbej-det fra den første del af projektet, kan aktiviteterne bæres ud til andre rådgivningscentre, kommuner og interesserede landmænd.
Processen adskiller sig fra det generelle omlægningstjek ved, at der arbejdes med udgangspunkt i det en-kelte BNBO. Det betyder konkret, at der skal inviteres og samles flest mulige af de landmænd, som driver jorden i et udpeget område. Derfor bliver fællesmødet mellem landmænd, fagfolk fra landbrugsrådgivningen, og eksperter fra grundvandsområdet, det helt centrale grundlag for det videre arbejde frem mod det indivi-duelle omlægningstjek. Møderne belyser udfordringerne og de mulige løsninger i det specifikke BNBO. Samarbejder, forpagtninger og jordfordelinger vil være oplagte metoder, afhængigt af forholdene. Det skal indgå i de fælles diskussioner i BNBO’erne. Dernæst vil den lokale rådgivning gennemføre de nødvendige frivillige omlægningstjek.
Resultatet og effekterne af arbejdet vil være konkrete handlinger med omlægning til økologi i et antal BNBO’er. Antallet afhænger af størrelsen og kompleksiteten i det enkelte BNBO. På lidt længere sigt, når kommunerne har opfyldt deres forpligtigelse til at vurdere samtlige BNBO’er (ultimo 2022), vil der være brug for de erfaringer med processer, omlægningstjek, samarbejder og handlingsplaner, der produceres i dette projekt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Præsentation om målrettet grundvandbeskyttelse på Agersø
Dialogmøde med lodsejere på Agersø.

Præsentation om målrettet grundvandbeskyttelse på Omø
Dialogmøde med lodsejere på Omø.

Indbydelse til møde om BNBO på Agersø og Omø
Indbydelse fra Økologisk VKST til dialogmøder for lodsejere på Agersø og Omø.

Omlægningstjek i BNBO
Præsentation fra Økologisk VKST om omlægsningstjek.