Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne

Introduktion

Formålet er at undersøge, hvordan markudbytter i økologiske vinterraps- og hestebønne kan stabiliseres med brug af nyttedyr og dermed bidrage til at øge arealet med hjemmeavlede fedt- og proteinafgrøder. Formålet opnås via vidensindsamling og erfaringsudveksling, samt afprøvning med forbedring af levemulighederne for nyttedyr på og udenfor dyrkningsfladen, kombineret med direkte udsætning i afgrøderne.

I den første del af projektet skal nødvendig national og international viden om tiltag med anvendelse af nyttedyr i vinterraps- og hestebønnemarker opsamles. Det driftsmæssige og økonomiske potentiale ved at implementere brug af nyttedyr på bedrifterne skal beskrives. Indsamlingen af viden vil danne baggrund for afprøvning i marken og efterfølgende udarbejdelse af et inspirationskatalog med konkrete anbefalinger til bekæmpelsen af de mest tabsvoldende skadedyr i økologisk dyrkning af hestebønner og vinterraps. Tilgangen vil være: 1) at forbedre vilkårene for skadedyrenes naturlige fjender og samtidig tilgodese en effektiv planteproduktion, 2) at udsætte nyttedyr i afgrøden ved risiko for tabsvoldende skadedyrsangreb. Anbefalingerne demonstreres i marken, hvor relevante tiltag implementeres i praksis på to ejendomme, der indgår som en central del af vidensformidlingen i projektet.

Effekten er, at projektet, gennem bedre tiltag til bekæmpelse af skadedyr i vinterraps og hestebønne, kan skabe et højere og mere stabilt udbytte per hektar og dermed et mere konkurrencedygtigt økologisk jordbrug. Effekten vil ligeledes være, at integrationen af natur og biodiversitet i den økologiske produktion øges og giver dermed en højere naturkvalitet på de økologiske bedrifter.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Hvad er status i din, og dine kollegers, øko-vinterraps
PowerPoint show fra webinar 18.02.2021 om øko-vinterraps.

Hvad er status i din, og dine kollegers, øko-vinteraps
Webinar den 18.02.2021 om øko-vinterraps.

Artsvalg til målrettet biologisk kontrol
ØI artikel oktober 2021.

Webinar - hold dine nyttedyr
Webinar på Youtube.

Naturlig skadedyrsregulering i økologisk vinterraps
Demodag for landmænd, rådgivere og andre interesserede i vinterrapsmark (etablering af blomsterstribe, artsvalg, placering, jordbearbejdning + demo af droneudbringning + fotosensorer).

Rovbiller til bekæmpelse af rapsjordlopper
Kort video om rapsjordloppens livscyklus og forklaring af eksperimentet med udbringning af rovbiller, monitering med fangbakker og fotosensorer + blomsterstriber.

Blomsterstriber til nyttedyr
Kort video til FB om etablering af blomsterstriber til biologisk kontrol (placering, tidspunkt, såbed, artsvalg).

Planlæg dine blomsterstriber og få mest værdi
ØI artikel juli 2021.

Statusnotat nyttedyrsprojektet ultimo 2021
Notat som opsummerer mulighederne for metoder undersøgt i projektet (på baggrund af litteratursøgning).