Nye strategier for økologisk ægproduktion med reduceret fosfor (ORPHEUS)

Introduktion

Formålet er at reducere gødningens indhold af P, så ægproducenter kan overholde de nye fosforlofter på 30 - 35 kg P pr. ha pr. år således, at det bliver unødvendigt at udvide arealet til husdyrgødning. Målet er at nye fodringsstrategier skal optimere fosforforsyningen til økologiske æglæggere, og dermed reducere fosforudskillelsen i gødningen og øge udbytterne i planteproduktionen.

Aktiviteter: Gennem videnskabelige forsøg med reduceret fosforindhold (P) i foderet, i samspil med det strategisk optimale tidspunkt for tildeling af calcium (Ca) samt optimal opløselighed af den tildelte calciumkilde, opnås forskningsresultater, der kan identificere en optimal fodringsstrategi for en hel æglægningsperiode. En optimal fodringsstrategi reducerer P-indholdet i gødningen, men skal samtidig sikre en god knoglesundhed hos hønerne og en god skalstyrke på æggene, så andelen af knækæg nedbringes, og økologiske ægs konkurrenceevne øges. Fodringsstrategien skal demonstreres hos to økologiske ægproducenter. Under disse demonstrationer skal samtidig udvikles teknik til optimal dosering af calcium, herunder både tidspunkter for udfodring -, mængder - og typen af calcium. Strategien udbredes til andre ægproducenter ved at udbrede kendskabet til projektets resultater. Dette sker via artikelskrivning, afholdelse af workshops og seminarer, online videofilm samt indlæg på nationale og internationale konferencer og kongresser. I 2020 - 21 gennemføres de videnskabelige forsøg på Aarhus Universitet. Praksisdemonstrationerne forventes igangsat august 2021. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, DLG, DANÆG, SEGES og de to deltagende ægproducenter. SEGES er ansvarlig for praksisdemonstrationerne, projektets videndeling og udarbejdelse af en ”Best Practice”.

Effekter: Projektet vurderes at reducere P-udskillelsen med 51 tons pr. år baseret på nuværende antal økologiske høner i Danmark. Knækæg forventes reduceret med 1 %-enhed i hele ægproduktionen, hvilket har en værdi af 3,94 mio. kr. pr år. Dertil sideeffekter i form af billigere foder og højere udbytter i marken på grund af bedre N-forsyning til afgrøderne.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Hvorfor skal vi spare på fosforet
Artiklen beskriver årsagerne, herunder ressource- og miljømæssige, til at det er nødvendigt at begrænse forbrug og udledning af fosfor.

Den højt ydende hønes dilemma
Artikel i fagbladet ØKOLOGI - inspiration til jordbruget oktober 2021.

Nyt om P og Ca til fjerkræ fremlagt på TEMA-dag
Skriftlig opsummering af temadag.