Husdyr på farten

Introduktion

Projektets formål er at bidrage til at skabe et bedre samspil mellem planter, miljø og dyrevelfærd via mobile husdyrproduktioner i marken. Projektet vil udvikle og formidle faglig viden om mobile staldsystemer til svin, æglæggere og kvæg i et bredt samarbejde med landmænd og andre faglige aktører.

Der er massiv efterspørgsel på viden om emnet, både fra mindre og større landbrug. Projektet bygger videre på projekt ’Udvikling af mobile staldsystemer’, som er opstartet i 2018, samt projektet ’Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften’. Der er begrænset viden og kun få erfaringer med brug af mobile stalde til svin og kvæg i Danmark, hvorfor driftsresultater skal undersøges og udbredes. På fjerkræområdet er der flere aktiviteter, og flere producenter har etableret mobile fjerkræhold, men her efterspørges en øget videns- og formidlingsindsats. Projektets aktiviteter sætter fokus på tekniske løsninger og muligheder, integration i markens sædskifte, afgrødevalg, produktionskoncepter med fjerkræ og svin, afsætningsmuligheder, gødningshåndtering, og samdriftsmuligheder. Projektet bidrager til at højne vidensniveauet hos etablerede og nye producenter med mobile staldsystemer, herunder unge, da investeringskravet er overskueligt. Mobile staldsystemer skaber grobund for bedre samspil mellem produktioner med forskellige dyrearter samt for varierede og nye sædskifter. Den integrerede produktion mellem dyr, gødning, planter og jord vil resultere i øget diversitet og forbedret jordfrugtbarhed.

Projektet muliggør, at landmænd kan investere i mobile stalde på et dokumenteret grundlag og skabe nye produktioner og produkter på nær- og nichemarkeder, alene eller i samarbejde. Samtidig imødekommer driftsformen den etik og transparens, som efterspørges af forbrugere.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Tysk svineproducent bygger mobile grisevogne
Læs om den tyske svineproducent der bruger hjemmebyggede mobile vogne.

Arrangementer i Husdyr på farten
En beskrivelse af de forskellige møder og arrangementer, der har været afholdt under projektets forløb.

Mobile stalde til æglæggende høner 2. udgave
En opdateret version af Økologisk Landsforenings katalog om mobile hønsehuse fra 2019.