Grise i skov

Introduktion

Formålet er at udvikle et koncept, der kombinerer skovdrift og griseproduktion. Konceptet skal imødekomme forbrugerønsker om øget dyrevelfærd og mindske klima- og miljøbelastning. Målet er at lave en vejledning for grisehold i skov, ved hjælp af større kendskab til de enkelte træer og buske der kan modstå eller være til gavn for grisen og dens undersøgende adfærd.

Aktiviteter: I projektets første år udarbejdes en status på eksisterende viden om sohold i kombination med beplantning i grisefolde. Den vil være baseret på resultater opnået i projektet ”Økologiske grise i harmoni med arealet” samt viden fra en rapport fra Miljøstyrelsen, der forventes offentliggjort november 2020. I et samarbejde med Skovskolen, Københavns Universitet analyseres og defineres, hvilke kriterier konceptet skal indfri med hensyn til praktik omkring griseproduktion og skovdrift. Skovskolen laver et første udkast med forskellige forslag til indholdet i konceptet. Som udgangspunkt planlægges 3 forslag. Forslagene evalueres i samarbejde med SEGES Økologi Innovation. I projektets andet år indsamles erfaringer fra praksis med hensyn til, hvilke træer der bedst tåler at vokse i samdrift med grise. Derudover laves en litteraturgennemgang med henblik på at vurdere risikoen for giftige frugter/bær i de foreslåede beplantninger. Herefter gennemføres to praktiske tests henholdsvis en test af grises modvilje mod at manipulere eller æde de udvalgte træ-/buskearter, samt en test af grisenes ædeadfærd/ædevægring overfor frugter og bær, der ifølge litteraturen er risikobetonede. Der udvikles et koncept for, hvilke træer/buske der skal plantes i forhold til bonitet og lokation samt egenskaber i forhold til grisene. I projektets tredje år udarbejdes en vejledning til, hvordan landmanden bruger omlagte læbælter eller mindre skovstykker til grise, desuden estimeres effekter på miljø og CO2-binding ved konceptet og anvendelse af læbælter og mindre skovstykker.

Effekter: Det bliver muligt at etablere skovlandbrug med økologisk griseproduktion, hvor miljø- og klimaaftryk reduceres (1.772 tons CO2 pr. år) og biodiversiteten øges. Dyrevelfærden forbedres væsentligt, da dyrene gives adgang til et mere diverst miljø, hvilket f.eks. mindsker risikoen for varmestressede søer. Det gøres muligt at afsætte specialgrise til en væsentlig merpris, og bruge træet som biprodukt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

I "palmernes" skygge
Artikel i SVIN nr. 5.

Litteraturgennemgang med fokus på miljøeffekt

Litteraturgennemgang.

Faktaark: Beplantning i sofolde
Faktaark.

Video: Beplantning i grisefolde
Beskrivelse af beplantning i grisefolde.

Præsentation ved temadag
Præsentation til Økologisk Temadag 2021.