Udgivet 30.11.2021

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Klimakataloget: Sådan mindsker du klimabelastningen fra bedriften

Hent inspiration i Klimakataloget til tiltag i mark og stald

Landbruget skal som resten af samfundet reducere udledningen af drivhusgasser. Der bliver i stigende grad stillet krav fra forskellige sider - politisk, lovgivningsmæssigt, fra aftagere af bedriftens produkter, ligesom ejerne selv ofte har ambitioner om at sænke klimabelastningen. Mindre udledning er et succeskriterium på linje med andre produktionsmål.

Klimakataloget indeholder ideer til handlinger, som kan iværksættes på bedriften med henblik på at reducere udledningen af drivhusgas fra produktionen.  Det er udviklet i forbindelse med Landbrugets Klimaværktøj - nu ESGreenTool. Kataloget kan også anvendes  i forbindelse med scenarieberegninger i ESGreenTool. Kataloget beskriver tiltag inden for såvel planteproduktion som kvæg-, grise- og fjerkræproduktion.

Eksempler på virkemidler:

Klimatiltag i marken

  • Nedmuldning af halm 
  • Nitrifikationshæmmere 
  • Græs i sædskiftet

Klimatiltag i grisestalden

  • Hyppig udslusning
  • Biogas
  • Klimaoptimeret foder

Klimatiltag i kvægstalden

  • Fodring med fedt
  • Staldforsuring 

Klimatiltag i fjerkræstalden

  • Forbedret foderudnyttelse 
  • Varmeveksler til kyllingestalden

Kataloget leverer en kort beskrivelse af hvert virkemiddel med information om virkning, praksis, fakta, økonomi og klimaeffekt. 

Klimakataloget (PDF 34 sider)