Udgivet 15.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vælg den rigtige strategi til økologisk rodukrudtsbekæmpelse efter høst

Minisommerbrak, dobbeltpløjning, fræsning, udsultning og udtørring er effektivt i den mekaniske bekæmpelse af rodukrudt

Jo tidligere jordbehandlingen begynder om sommeren, jo større er chancen for succes med bekæmpelse af rodukrudt.

Få overblik over bekæmpelse af rodukrudt året rundt i en printvenlig udgave her:

Årshjul for bekæmpelse af rodukrudt (pdf, 1 side)

Rodukrudt bliver for alvor synligt i juli måned

• Gennemgå dine marker på det tidspunkt og noter hvilke rodukrudtsarter der er mest fremtrædende
• Lav en strategi for bekæmpelse af de arter
• Innovationscenter for Økologisk Jordbrug anbefaler at lave fuld gennemskæring straks efter høst, så væksten af rodukrudt stoppes.

Hvis du har en massiv og blandet bestand af rodukrudt

Minisommerbrak vil her være den ultimative strategi.

Sådan laver du en minisommerbrak til bekæmpelse af en blandet bestand af rodukrudt:

• Fuld gennemskæring efter høst
• Om efteråret sås efterafgrøder og/eller der sås vårsæd i foråret.
• Agersvinemælk, tidsler og følfod går i dvale om efteråret, så gentagne behandlinger i efteråret har ringe effekt.
• Slæt eller afpudsning omkring 1. juni.
• I juni og juli måned holdes jorden sort med gentagne harvninger med fuld gennemskæring.
• I slutningen af juli måned laves en god pløjning og der sås gul sennep eller olieræddike.
• Til foråret pløjes der igen og der sås en konkurrencestærk vårsæd.

Hvis tidsler er hovedproblemet

Dobbeltpløjning er en effektiv strategi til bekæmpelse af tidsler:

• Straks efter høst og inden 15. august pløjes der og sås gul sennep.
• Der pløjes igen til foråret og sås en konkurrencestærk afgrøde.
• Både strategier med minisommerbrak og slæt har vist sig effektive overfor tidsler
• Vingeskærsharvninger er effektivt mod tidsler i juli og august.
• Tidsler er mest følsomme for afhugning og dermed bekæmpelse ved 6 - 8 blade.

Hvis følfod er hovedproblemet

Følfod kan ikke bekæmpes effektivt på én vækstsæson og strategien skal konsekvent følges op året efter.

• Straks efter høst laves en fræsning efterfulgt af pløjning.
• Følfod går i dvale om efteråret. For at undgå opformering og spredning skal der undgås yderligere jordbehandling før foråret hvor følfod igen begynder at spire.
• Forårsbehandlingen laves når blomsterknopperne bryder igennem.

Agersvinemælk bekæmpes effektivt med minisommerbrak

• Jordbearbejdning med fuld gennemskæring udføres straks efter høst.
• Agertidslens dvale om efteråret gør at jordbehandlinger i begyndelsen af september er spildte kræfter og risikoen for en opformering er stor.
• Minisommerbrak er effektiv over for agersvinemælk.
• Agersvinemælk er mest følsom for afhugning ved 5-7 blade.

Hvis kvik er hovedproblemet

Kvikplanten har en lang vækstperiode. Planten er aktiv når temperaturen er over 3-4 grader, som betyder at der tilsvarende er en lang periode hvor der kan laves effektiv mekanisk bekæmpelse.

• Jordbearbejdning med fuld gennemskæring udføres straks efter høst.
• Udsultning af kvikken kan udføres i efteråret, ved fugtige vejrforhold ved gentagne harvninger hver gang planten har 3-4 blade.
• Udtørring udføres hvis der er udsigt til en tør periode på mindst 14 dage og kvikudløberne ved gentagne harvninger trækkes op på jordoverfladen til udtørring uden at rødderne sønderdeles.
• Udtørring kan også udføres forud for en længere periode med hård frost.
• Harvning efterfølges af en dyb pløjning for at få de sønderdelte eller svækkede rødder placeret dybt i jorden.
• Kvikplanten er mest følsom for afhugning ved 3-4 blade.
• Harvning og pløjning afsluttes med at så efterafgrøder inden 15. august.

Strategi til bekæmpelse af rodukrudt om foråret