Udgivet 27.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk handelsgødning kan mindske udbytte-gab

Der er handelsgødninger på markedet, der giver økologiske planteavlere nye muligheder for placeret og delt gødskning.

En af de store udfordringer for økologiske planteavlere i Danmark er adgangen til næringsstoffer i områder med lav husdyrbestand. En anden generel udfordring er at hæve de økologiske udbytter målt pr. hektar og ikke mindst på effektivitet.

God start øger konkurrenceevnen

I de seneste år er der introduceret koncentrerede gødninger på pilleform baseret på organiske rest-produkter, som økologer må bruge. De kan placeres ved såning, så man kan opnå samme positive effekt som ved placering af kunstgødning. Tidlig tilgængelighed af næringsstoffer øger generelt afgrødens konkurrenceevne over for ukrudt, men det vil også øge udbyttepotentialet, fordi skuddannelsen i korn er afhængig af den tilgængelige fosfor omkring rødderne.

Delt gødskning til vårsæd

De pelleterede gødninger giver økologer mulighed for at dele gødskningen. Vi har afprøvet forskellige versioner af pelleteret startgødskning efterfulgt af gylletildeling i en voksende afgrøde. Opdeling af gødningen har givet merudbytte i økologiske Landsforsøg i havre og samme udbytte i vårbyg og vårhvede sammenlignet med nedfældet gylle før såning. Det giver mulighed for rettidig såning og mindsket risiko for jordkomprimering som følge af tung gyllekørsel på våd jord og de flerårige udbyttetab, vi ved, det kan forårsage.

Øgro og YaraSuna

I de omtalte Landsforsøg er der brugt Øgro, der er baseret på kød-benmel og presset i piller for at lette håndteringen. Daka producerer Øgro, der findes i flere versioner, hvoraf Øgro 10-3-1 er den mest anvendte. Sidste år kom også Yara med en organisk gødning, YaraSuna 9-3-1, som må bruges af økologer, og som i denne sæson for alvor forventes i handlen. YaraSuna indeholder ud over kød-benmel også bl.a. blodmel, træ-vinasse og kyllingemøg. Innovationscenter for Økologisk Landbrug har afprøvet både Øgro- og Yara-produkter i Økologiske Landsforsøg i vårsæd, hvor de sammenlignes med bl.a. nedfældet svinegylle. Der er tale om en bredspredning inden såning af vårsæden, ligesom gyllen også nedfældes uden placering. Der opnås dermed ikke den placerings-effekt, som man ville kunne opnå i praksis.

Resultater med Øgro 10-3-1

Øgro 10-3-1 er afprøvet i vårbyg i 2019 og 2020 i 10 forsøg fordelt over hele landet. Der er tildelt hhv. 40 og 80 kg udnyttet kvælstof pr. ha. På tværs af alle forsøg giver Øgro 10-3-1 et merudbytte for de to tildelingsniveauer på henholdsvis 7,3 og 12,5 hkg pr. ha sammenlignet med et ugødet forsøgsled.

Sammenlignet parvis med tilsvarende mængder ammoniumkvælstof i svinegylle er kvælstofresponsen signifikant lavere for begge tildelingsniveauer, mens der i flere enkeltforsøg ikke var forskel mellem tildeling af gylle og Øgro 10-3-1. Øgro 10-3-1 har på tværs af alle forsøg opnået værdi-tal på henholdsvis 66 og 72 sammenlignet med svinegylle. Værditallet udtrykker førsteårs-udnyttelsen af kvælstof i gødningen.

Resultater med YaraSuna 9-3-1

Gødningen er afprøvet i havre i to forsøg i 2022. Datamaterialet er begrænset, men YaraSuna har givet et merudbytte på henholdsvis 7,3 og 15,2 hkg pr. ha sammenlignet med det ugødede forsøg-sled. Værditallet er henholdsvis 61 og 80 sammenlignet med svinegylle. Resultaterne for afprøvning af de to gødningsprodukter er dermed påfaldende sammenlignelige, som det også ses af figuren.

Anvendelse i praksis

Pelleterede gødninger skal indarbejdes i fugtig jord for at blive omsat og give en tilfredsstillende respons. Ligger gødningspillerne oven på jorden, risikerer de at bliver ædt af fugle og dyr. Frigivelsen af plantetilgængeligt N og P fra organiske gødninger sker løbende og langsomt, og man kan derfor ikke forvente samme placeringseffekt som for kunstgødning i konventionel produktion. Gødningerne er dyre og bør bruges velovervejet. Havre er et bud på en egnet afgrøde. Man skal dog opnå et merudbytte i nærheden af 3 hkg pr. ha i grynkvalitet for at kunne betale for 20 kg ammonium-N placeret ved såning.

Foto: Casper Laursen

Øgro er en af de pelleterede gødninger, der er anvendt i Økologiske Landsforsøg. 

Artiklen har været bragt i MARK.