Udgivet 11.07.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Fire veje til mere grovfoder, når regn afløser tørke

Regnen giver forskellige muligheder for at udbedre en del af de skader, tørken har forvoldt på udbytterne generelt og i særdeleshed på grovfoderproduktionen.

Det er begyndt at regne igen - nogle steder mere end andre. Der er tydelige forskelle både lokalt og mellem landsdele og jordtyper. Flere steder er korn- og bælgsædsafgrøder høstet grønt eller som helsæd for at afbøde mangel på grovfoder. I andre tilfælde ser udlægget lige nu ud til at være slået fejl på grund af tørken. I begge situationer er der behov for at etablere en ny afgrøde, dels til grovfoderproduktion i år, dels for at sikre gode kløvergræsmarker næste år.

Italiensk rajgræs er hurtigt i vækst

Et vigtigt element, når man vil sikre den bedst mulige grovfoderproduktion, er at få Italiensk rajgræs til at levere det, den kan: Velsmagende foder af god kvalitet kombineret med et højt udbytte. Det kan lykkes, når der er tilgængeligt kvælstof og kalium til rådighed. Samtidig er det vigtigt, at græsset er veletableret, inden det bliver høstet første gang, og at det får lov at vokse til, inden det igen høstes. Det vil sige, at stribeafgræsning og slæt er de bedste metoder til at hente gode udbytter på italiensk rajgræs.

Etabler ny foderafgrøde til slæt

Muligheder 

 • Blanding af fodervikke (vårvikke), vårbyg eller -havre samt Ital. rajgræs.
 • Forslag til blandingsforhold, Kg 40/60/20 pr. hektar
 • Jordbehandling: Øverlig pløjning
 • Såtid: Når pløjelaget er fugtet op
 • Anvendelse: Planlæg slæt af hele afgrøden i oktober og slæt eller afgræsning af genvækst senere på efteråret.
 • Mulighed for tidlig afgræsning af Ital. rajgræs til foråret forud for etablering af ny vårsædsafgrøde.

Udfordringer

 • Angreb af fritfluer i korn og rajgræs
 • Vælg meldugresistente sorter af vårkorn eller artsblanding.

Udbytte og foderkvalitet i forsøg

 • Fodervikke i renbestand, har i forsøg givet fra 500 FEN/ha, når den var sået 10. august og høstet efter ca. 60 dage. Sået 16. juli og høstet efter ca. 90 dage var udbyttet 2.300 FEN/ha
 • FK-organisk stof i fodervikke har i forsøgene ligget i intervallet 68-73
 • Olieræddike sået 16.juli har i de samme forsøg givet ca. 2.000 FEN/ha med FK-organisk stof omkring 75.
 • Gul sennep/fodervikke etableret ultimo juli har givet 2.800 kg ts pr. hektar ultimo oktober
 • Vinterryps + vintervikke etableret primo august har givet 1500 kg ts pr. hektar høstet ultimo oktober
 • Ensilering af afgrøder med lavt sukkerindhold anbefales ikke. Afgrøden anvendes bedst til samensilering, frisk fodring eller stribeafgræsning.

Øget areal til afgræsning 

Etablering af Italiensk rajgræs giver mulighed for afgræsning sent efterår og tidligt forår, da marken skal omlægges til en forårssået afgrøde.

Muligheder

 • Etablering i renbestand eller i tynd vårsæd ultimo juli
 • Blanding: 80 kg vårsæd. 20 kg Ital. rajgræs
 • Anvendelse: Nænsom første afgræsning, derefter rotation eller stribeafgræsning

Udfordringer

 • Der vil som udgangspunkt være uforbrugt gødning i jorden fra den tørkeramte afgrøde. Gødskning kan overvejes afhængigt af forholdene
 • Angreb af fritfluer. Brug artsblandinger

Kløvergræsudlæg, der ser ud til at være brændt af

Kløvergræsudlæg kan se meget triste ud, men når de får vand, kan de rette sig. Hav lidt is i maven og lav en grundig vurdering. Er udlægget dødt, kan du etablere et nyt.

Muligheder

 • Etablering i renbestand ultimo juli
 • Efter medio august kan iblandes vinterhvede eller vintervikke
 • 30 kg kløverfrø til udlæg i renbestand

Udfordringer

 • Bladrandbiller kan ødelægge de spæde kløverplanter, særligt hvis det er en bælgsædsafgrøde, der er fjernet.

Foderafgrøde på ny omlagt mark

Det er muligt at omlægge allerede etablerede flerårige afgrøder og/eller at etablere en proteinrig foderafgrøde af f.eks. fodervikke (vårvikke), vårkorn og Ital. rajgræs på en førsteårs omlægningsmark. Der er en række regler og datoer, du skal være opmærksom på i den forbindelse.

Rettelser i indberetninger

Vær også opmærksom på, om de tiltag, du gør, kræver ændringer i de oplysninger, der er indberettet som grundlag for arealtilskud, gødningsberegninger osv.