Vi løfter biodiversiteten på økologiske landbrug

Vores specialister i natur og landbrug kan hjælpe dig med at udvikle og understøtte biodiversiteten på din bedrift.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug giver dig en køreplan for, hvordan du konkret og med sikkerhed kan skabe bedre forhold for vilde dyr og planter i og omkring markerne. Det gavner ikke kun de vilde arter men også din produktion og økonomi gennem bedre bestøvning og naturlig regulering af skadedyr. Med vores hjælp vil du også kunne styrke markedsføringen af dine produkter og dokumentere din indsats for øget biodiversitet i ESG.

Mere biodiversitet giver nemlig værdi til landbruget, og samtidig understøtter økologisk landbrugspraksis biodiversiteten i agerlandet.

Rigere biodiversitet gavner produktionen

En rig marknatur understøtter mange af de naturlige processer, der driver fødevareproduktionen. Naturlig regulering af skadedyr og sygdomme samt bestøvning er to vigtige økosystemtjenester, der forøger markernes udbytter. På verdensplan er 75 pct. af de vigtigste afgrøder helt eller delvist afhængige af insekters bestøvning, og i Danmark vurderes insekternes bestøvningsarbejde at have en værdi på mellem 421 og 690 millioner kr. om året. Det er ligeledes estimeret, at 30-40 pct. af verdens afgrøder går tabt til skadegørere.

En rig jordbundsfauna er afgørende for nedbrydning af gødning, afgrøderester og rødder. Denne omsætning frigiver næring til afgrøderne og bidrager til jordens bæreevne og vandholdende evne samt sygdomsundertrykkelse. Disse økosystemtjenester udgør en væsentlig økonomisk værdi og er altafgørende for en robust produktion. 

Økologi bidrager med føde og levesteder

Ifølge forskningsinstitutionen FIBL har økologiske landbrug mellem 46 og 72 pct. flere halvnaturarealer end konventionelle landbrug. Det er f.eks. enge og overdrev, som ikke pløjes og omlægges, men som i nogen grad udnyttes til landbrugsproduktion, og som er afhængige af denne udnyttelse for at bevare deres karakteristiske plante- og dyreliv. 

Levende hegn på økologiske bedrifter er samtidig en bedre fødekilde for blomstersøgende insekter end hegn på konventionelle arealer, da de indeholder flere blomstrende planter, der blomstrer mere og over en længere periode. Netværket af diger, markveje, småbevoksninger, levende hegn og mergelgrave, som også kaldes ressourcehabitater, udgør skelettet for livet i agerlandet og er nødvendige for at opretholde fødekæderne og for, at tiltag på markfladen får en gunstig effekt.

Hvis du er landmand og ønsker yderligere information så kontakt

Repræsenterer du et følgeerhverv, kreditgivere eller myndigheder så kontakt