Forsøgsplatform for produktion af økologiske kartofler - stabilitet og udvikling

Introduktion

Formålet med projektet er at øge produktionen af økologiske kartofler ved at forbedre rentabilitet og kvali-tet, samt at styrke udviklingen og vidensdelingen i den økologiske primærproduktion. Der oprettes en vi-denskabeligt funderet forsøgsplatform på bedriftsniveau, som inddrager erfarne og innovative, økologiske kartoffelavlere. Projektet danner grundlag for afprøvning og undersøgelse af problematikker i produktionen af økologiske kartofler. Det skal sikre basis for videnskabelig - og forsøgsbaseret rådgivning.

I AP1 bliver der lavet en opdateret analyse, som beskriver den nuværende produktion af økologiske kartof-ler. Dette skal støtte fundamentet for undersøgelse af fremtidens problematikker, til brug i AP3, og give et billede af de barrierer, som begrænser produktionen hos danske kartoffelavlere. I AP2 fortsætter arbejdet med forsøgsavlergruppen bestående af to avlere (Gram Slot og Eskil Romme), SEGES Innovation, Teknolo-gisk Institut og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. De deltagende kartoffelavlere bliver inddraget i storskala forsøg (OnFarm Plus). I AP3 bliver der etableret to til tre OnFarm Plus forsøg hos hver af de re-spektive forsøgsværter. De får monteret udbyttemålere på deres kartoffeloptagere, så der kan registreres præcise georefererede udbyttemålinger. Forsøgsserierne bliver udarbejdet i løbet af foråret med en bottom-up tilgang, så kartoffelavlerne får ejerskab til den nye viden. I AP4 vil projektets resultater årligt blive afrap-porteret i Landsforsøgene, i populærartikler og som indlæg på de årlige økologiske kartoffelarrangementer.

På kort sigt (3-5 år) forventes det, at det økologiske areal med kartofler vil stige med 20-30%, hertil at det gennemsnitlige udbytteniveau vil stige med 5-10% på samme input og dermed sikre et øget økonomisk merudbytte efter sortering og fragt på 2.200-4.400 kr. pr. ha (205 hkg. pr. ha á 215 kr. pr. hkg.). På langt sigt forventes der en mere robust og bæredygtig produktion af kartofler, hvor der er fokus på det sunde sædskifte med en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Præsentation på Store Kartoffeldag 2024. Karakteristik af den økologiske produktion af spisekartofler.