Forsøgsplatform for produktion af økologiske kartofler – stabilitet og udvikling

Introduktion

Formålet med projektet er at øge produktionen af økologiske kartofler ved at forbedre rentabiliteten og kvaliteten samt styrke udviklingen og vidensdelingen i primærproduktionen. Målet er at analysere primærproduktionens nuværende praksis og udfordringer, hertil oprettes en videnskabelig funderet forsøgsplatform på bedriftsniveau, som inddrager erfarne og innovative økologiske kartoffelavlere.

I AP1 bliver der lavet en status og samlet et problemkatalog, som beskriver den nuværende produktion af økologiske kartofler. Det skal give et billede af de barrierer, som begrænser produktionen samt opliste faciliteter og udstyr, den enkelte avler har til rådighed. I AP2 vil der blive etableret en forsøgsgruppe bestående af to avlere (Gram Slot og Eskil Romme), SEGES Innovation, Teknologisk Institut og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. De deltagende kartoffelavlere vil ved projektets opstart blive inddraget i storskala forsøg (OnFarm Plus). De får monteret udbyttemålere på deres kartoffeloptagere, så der kan registreres præcise georefererede udbyttemålinger. I AP3 bliver der etableret to til tre OnFarm Plus forsøg hos hver af de respektive forsøgsværter. Forsøgsserierne bliver udarbejdet i løbet af foråret med en buttom-up tilgang, så kartoffelavlerne får ejerskab til den nye viden. I AP4 vil projektets resultater årligt blive afrapporteret i Landsforsøgene, i populærartikler og som indlæg på de årlige økologiske kartoffelarrangementer.

Projektet danner grundlag for afprøvning og undersøgelse af problematikker i produktionen af økologiske kartofler. Det skal sikre basis for videnskabelig og forsøgsbaseret rådgivning. Trods en øget interesse og efterspørgsel fra detail og foodservice på økologiske klimavenlige spisekartofler, er forsøgsarbejdet vedrørende primærproduktionen relativt begrænset – dags dato er der kun anlagt ét Landsforsøg med sorter på to lokaliteter, finansieret af Kartoffelafgiftsfonden.

På kort sigt (3-5 år) forventes det, at det økologiske areal med kartofler vil stige med 20-30%, hertil at det gennemsnitlige udbytteniveau vil stige med 5-10% på samme input og dermed sikre et øget økonomisk merudbytte efter sortering og fragt på 2.200-4.400 kr. pr. ha (205 hkg. pr. ha á 215 kr. pr. hkg.). På lang sigt forventes der en mere robust og bæredygtig produktion af kartofler, hvor der er fokus på det sunde sædskifte med en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler, opslag eller lign.

Flere øko-kartofler på bordet  Artikel i Landbrugsavisen 1. april 2023, sektion 1, s. 20. 

Økologiske spisekartofler får et løft. Artikel på icoel.dk. 

Avanceret forsøgsmetode testes i økologiske kartofler. Artikel i årsskrift. 

Rapport/Notat

Statusrapport. Økologisk kartoffelproduktion i Danmark anno 2023. 

Afrapportering i Landsforsøgene 2023. Side 231-233 i afsnittet Økologisk Dyrkning. 

On farm Plus enkeltforsøg

Forsøgsplanlokation 1. Storskalaforsøg med gylle til økologiske spisekartofler - OnFarmPlus. 

Forsøgsplanlokation 2. Storskala forsøg med bejdsning ved lægning af økologiske spisekartofler - OnFarmPlus. 

Forsøgsplanlokation 3. Storskala forsøg med kompost til økologiske spisekartofler - OnFarmPlus. 

Forsøgsplanlokation 4. Storskala forsøg forskellige læggeafstand i økologiske spisekartofler - OnFarmPlus. 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Om forsøgsarbejde. Markvandring på Gram Slot 5. juli 2023.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lign. 

Praksisnære dyrkningsforsøg i kartofler og striber på egen bedrift. Demonstration i mark og fremvisning af forsøg 5. juli 2023.