Økologiske sortsforsøg

Et unikt samarbejde

De økologiske sortsforsøg er en del af Landsforsøgene® og udføres i et samarbejde mellem Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Teknologisk Institut, SEGES Innovation, TystofteFonden, lokale forsøgsenheder og forsøgsværter og udføres med sorter, som bliver anmeldt af frøfirmaer og forædlere til uvildig afprøvning. Det er et helt unikt samarbejde, som betyder, at vi kan levere forsøg af høj kvalitet.  

Økologiske forsøgsværter i hele landet

Afprøvningen foregår under økologiske dyrkningsforhold, og forsøgene er placeret hos fire økologiske landmænd fordelt i forskellige egne af landet og på forskellige jordbundstyper. Forsøgene placeres oftest i Vestjylland, Sønderjylland, på Lolland og det sidste på Sjælland, som varetages af TystofteFonden. Forsøgene placeres i forsøgsværternes marker, som indgår i et økologisk sædskifte. Forsøgene bliver  passet af lokale forsøgsfolk fra såning til høst, og data bliver indberettet til Teknologisk Institut. Data fra de enkelte forsøg kan herefter findes på hjemmesiden Nordic Field Trials System (NFTS). Det er også i NFTS, at man kan finde forsøgsplaner, forsøgsdesign, gps-koordinater og kontaktoplysninger på den forsøgsansvarlige, hvis man kunne tænke sig at besøge et forsøg i løbet af sæsonen. I juni måned vil der ofte være åbne markvandringer i forsøgene.

Foto: Tove Mariegaard Pedersen

Foto: Markvandring i de økologiske forsøg på Lolland, juni 2022 – i forsøget indgik bl.a. en havresort med nema-toderesistens og vårbygsorter med maltningsegenskaber.

Værdiafprøvning under økologiske dyrkningsforhold

De økologiske sortsforsøg fungerer, samtidig med at være et almindeligt sortsforsøg, også som en del af den officielle afprøvning af nye sorter til sortslisteoptagelse – den såkaldte værdiafprøvning. Det er aktuelt, når forædlere har udviklet en ny sort, som er særligt egnet til økologiske dyrkningsforhold, og er mindre relevant eller måske endda uegnet under konventionelle dyrkningsforhold. Under konventionelle dyrkningsforhold er der en højere næringsstoftildeling, og under økologiske forhold tildeles gødningen på organisk form i forsøgene. I konventionelle forsøg behandles der også med ukrudtsbekæmpelsesmidler, og derfor vil man ikke kunne få samme udtryk for sorternes ukrudtskonkurrenceevne, som man kan under økologiske dyrkningsforhold, hvor der vil være mere ukrudt.

Find data for ukrudtskonkurrenceevne på SortInfo

I de økologiske sortsforsøg bliver der lavet en vurdering af planternes tidlige dækning af jorden vha. dronefotos, og der bliver registreret ukrudtsdækning og strålængde – alt sammen noget, som kan være med til at beskrive sortens evne til at konkurrere mod ukrudt. Vær dog opmærksom på, at det ikke giver mening at sammenligne denne type data for en enkelt sort på tværs af år, da tidspunkt for registrering og sæsonvariation vil variere fra år til år. Alle disse oplysninger kan findes i sortsdatabasen SortInfo.

Forskelle i sygdomsmodtagelighed

I SortInfo kan man også ud for sorten finde oplysninger fra de konventionelle observationsparceller, hvor alle de tilmeldte sorter fra de økologiske forsøg også vil blive tilmeldt. Observationsparcellerne er en del af den officielle sortsafprøvning, og er placeret flere steder i landet. Her udføres der af TystofteFonden igennem vækstsæsonen en række registreringer af sygdomme og dyrkningsegenskaber. Observationsparcellerne er anlagt uden gentagelser med parceller, som er opdelt i en behandlet og en ubehandlet del, for hver enkelt sort. Særligt sygdomsregistreringerne har også stor værdi for økologer, da de viser sortsforskelle i sygdomsmodtagelighed. Kun de observationsparceller, hvor der har været sortsforskelle, indgår i opgørelsen, og derfor kan man ikke bruge data til at sige noget om årets generelle sygdomstryk, men man kan derimod se, hvordan sorterne klarer sig i forhold til hinanden, og i forhold til kendte referencer.

Landsforsøgene – et samlet overblik

I december måned udkommer Landsforsøgene (tidligere hed den Oversigten over Landsforsøgene). I dette samlede værk præsenteres alle årets resultater fra Landsforsøgene®, herunder også de økologiske sortsforsøg. I Landsforsøgene® finder du en gennemarbejdet og kortfattet formidling af forsøgsresultaterne. Bogen kan findes i pdf-version på LandbrugsInfo, sammen med tidligere års forsøgsopgørelser.

Kontakt os