Udgivet 16.11.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Lovændring for kvægstalde

Lovændringer for kvægstalde de kommende år og samspillet med økologireglerne

1. januar 2021 blev ”Lov om hold af malkekvæg m.v.” indarbejdet i en ny ”Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg”. De overgangsordninger, der var fastlagt i Lov om hold af malkekvæg, fremgår nu af bekendtgørelsen. De kommende år træder nye krav til kvægstalde i kraft, og der skal i mange tilfælde tilrettes og ombygges, så de er lovlige efter 2034.

Det følgende er en oversigt over de regler, der træder i kraft for køerne de kommende år, sammenholdt med de særskilte krav, der gælder for økologiske bedrifter. Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker hjælp til at vurdere mulighederne for din stald.

Hudpleje og drikkekopper

Pr. 1. juli 2022 ændres kravet om hudpleje, og der skal fremover være én roterende kobørste pr. 50 køer til alle køer malkende, golde, køer i fælleskælvningsbokse og f.eks. ammetanter. Kalve i grupper (3 eller flere) og ungdyr skal have adgang til hudpleje via en stationær børste.

Samtidig kommer der krav om, at der max må være 6 køer pr. drikkekop, og at alle nykælvere skal have en ædeplads. 1. ko indtil 12 dage efter kælvning eller indtil fysiologisk balance er reetableret.

Ved AMS gælder dette krav dog først fra 2029. Pga. tilpasninger i brancheanbefalingerne ændres overgangsordningen for stalde, der er taget i brug før 1. juli 2010, for goldkøer, køer i fælles kælvningsbokse samt for kalve i grupper (3 eller flere) og ungdyr. Så reglerne på disse områder er enslydende med kravene i bekendtgørelsen.

Kælvning, fuldspalter og sygeplads

Endnu en række overgangsordninger ud løber d. 1. juli 2024, hvoraf enkelte er opfyldt/udfaset i øko-
logiregler/Brancheanbefalinger allerede. Ko og kalv skal gå sammen i enkeltkælvningsboks i min. 12 timer. I økologireglerne var det indtil 1. januar 2022 et krav, at ko og kalv var sammen i min. 24 timer, og dette krav er nu videreført i Brancheanbefalingerne (og under 3 ”dyrevelfærdshjerter”). Som økolog skal ko og kalv derfor fortsat gå sammen i min. 24 timer.

Fuldspalter må herefter ikke anvendes til ungdyr. Det har dog aldrig været tilladt for økologiske dyr, og den ændring har derfor ingen betydning for økologer. Der indføres krav om maks. 2 køer pr. ædeplads og én ædeplads til højdrægtige dyr i fælles forberedelses bokse. Der skal desuden være mindst en sygeplads på bedriften, og herefter én pr. 100 køer.

Der skal være mindst én kælvningsboks pr. bedrift, og besætninger større end 100 køer skal have 4 pladser pr. 100 køer. Mindst halvdelen af disse skal være enkeltkælvningsbokse, og den anden halvdel kan udgøres af fælles forberedelsesbokse.

For opsamlingsplads til malkestalden bliver der krav om eftergiveligt gulv (også hvis køerne samles op mellem sengebåsene). Desuden stilles krav om maks. 10 køer pr. meter vandspejl i drikkekar.

Minimum arealkrav fra 1. juli 2024 pr. ko

  Jersey Stor race
Enkeltsygebokse og enkeltkælvningsbokse 10 m2 12 m
Fællessygebokse og fælleskælvningsbokse 6,8 m2 9,0 m2

Arealkrav

Pr. 1. juli 2034 skal det totale areal i stalden for alle jerseybesætninger være 6,6 m2 og 8,0 m2 pr. ko for besætninger med stor race. Alle de bedrifter, der er tilmeldt til dyrevelfærdsordningen med 3 hjerter, skal dog allerede nu leve op til det arealkrav. Men frem til 2034 kan en del af det være et uoverdækket udeareal. Øvrige økologer skal frem til 2034 leve op til økologireglerne om mindst 6 m2 indeareal pr. ko.

Hvilearealet i dybstrøelsesstalde skal mindst være 5,0 m 2 for jersey og 6,5 m 2 for tung race. Samtidig indføres en række specifikke arealkrav til opsamlingsplads, størrelse af sengebåse og gangarealer.