Introduktion

Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug (SL) i Danmark.

Målet er at oparbejde tilstrækkelig viden om effekter af skovlandbrugs-systemer til, at en betydelig del af de danske landmænd vil se produktionsformen som et reelt og mere bæredygtigt alternativ til deres nuværende produktionsform.

Aktiviteterne omfatter AP1: Erfaringsindsamling og netværk med formålet at danne en nødvendig baseline for kvalitetssikring og relevans i AP2-5. AP2.1: Bestemmelse af C-lagring og N-optag i SL’s vedplanter (over- og underjordisk biomasse), herunder årlig C-akkumulation og N-balance. AP2.2: Kvantificering og dokumentation for konkurrence mellem træer og landbrugsafgrøder. AP2.3: Undersøgelser af, i hvilket omfang løv og andre dele af vedplanter kan bruges som foder til kvæg. AP2.4: Dyrevelfærd, herunder undersøgelse af træers påvirkning af kvægs dyrevelfærd under afgræsning som resultat af skygge, ly, læ og hudpleje. AP3.1: Baseline på udvalgte parametre i de fire nyetablerede SL for herigennem på sigt at kunne kvantificere SL’s effekt. AP3.2: Design og etablering af fire nye økologiske SL hos to planteavlere og to mælkeproducenter. Alle værter indgår i et forretningssamarbejde i AP4. AP4: Udforske forretningspotentialet ved inklusion af SL i Them Andelsmejeris og Sinatur Hotel og Konferences brands samt forretningspotentialet ifm. etablering og drift af SL via Skovdyrkerne. AP5: Undersøgelse af systemeffekter af SL på bedrifts- og samfundsniveau. Modellering laves på data fra AP1-4. AP6: Erfaringer og viden om SL formidles til landmænd, rådgivere og den bevidste forbruger.

Gennem implementering af SL forventes landbrugssektoren at kunne opnå forbedrede resultater i forhold til klimagasudledning, miljø, natur, dyrevelfærd og ressourceanvendelse. Ud over de nævnte effekter ventes integrationen af træer at medføre en øget robusthed og stabilitet i relation til klimatilpasning og produktionsøkonomisk. Samlet set vurderes SL at kunne udgøre et tredimensionelt og helhedsorienteret dyrkningssystem, som samtidig kan indfri mange af de grønne forventninger, der stilles til sektoren i dag.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Tilgår.