4. februar 2022

Afgrøder til konsumSamdyrkning skal være nemmere

Variation har stor værdi under økologiske forhold. Jo større diversitet i afgrøden, jo bedre kan den udnytte næring, vand og lys, modstå angreb og give et stabilt udbytte med et lavere klimaaftryk. I økologiske foderafgrøder er der lang tradition for at blande korn og bælgsæd, men når det handler om afgrøder til konsum, er opgaven noget mere udfordrende. I et nyt projekt vil Innovationscenter for Økologisk Landbrug over de næste fire år arbejde på at gennemhulle barriererne for samdyrkning af konsumafgrøder.

Stillet skarpt op skal projektet give svar på to spørgsmål: Hvad kan man med fordel blande – og hvordan skiller man det ad igen efter høst?

”Vi ved, der er en lang række fordele ved at blande arter og sorter, bl.a. et højere udbyttepotentiale, men vi ved også, at landmandens gevinst hurtigt bliver spist op af omkostninger til efterfølgende oprensning og sortering. Den balance - eller ubalance, om man vil – skal vi forsøge at skubbe til sammen med de virksomheder, der allerede i dag arbejder med sortering. Samdyrkning bliver nemlig nødt til at kunne betale sig på bundlinjen, ellers kommer vi ikke videre,” siger projektleder Dennis Weigelt Petersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Bælgsæd kan ofte med fordel dyrkes sammen med korn. Når det kommer til konsumafgrøder, er der dog det benspænd, at aftagerne forventer en glutenfri råvare. I praksis indsnævrer det valgmulighederne, når man skal blande.

”Blandinger med korn er nærliggende men slet ikke den eneste mulighed. Nu laver vi i første omgang en grundig indsamling af tilgængelig viden på området, og så må vi se hvilke sorter og arter, der kommer gennem nåleøjet”, konstaterer Dennis Weigelt Petersen.

Aktiviteter i ’Samdyrkning af konsumafgrøder’

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug og er planlagt til at vare fire år. Opgaverne i projektet er bl.a. at:

  • Indsamle praksisnær viden om samdyrkning
  • Afprøve blandinger af konsumafgrøder i dyrkningsforsøg
  • Accelerere udviklingen af oprensnings- og sorteringsanlæg, som kan håndtere og sortere det høstede blandsæd uden, at det går ud over kvaliteten til konsum
  • Udgive dyrkningsvejledninger og formidle resultaterne bredt

Kendte dyrkningsmæssige effekter af samdyrkning af enårige afgrøder

  • Udbyttestabilitet ved lavere input af fx gødning
  • Bedre udnyttelse af vand, lys og næring
  • Reduceret sygdoms- og skadedyrstryk
  • Bedre konkurrenceevne mod ukrudt
  • Mindre risiko for lejesæd
  • Tidligere og mere ensartet høst i bælgsæd pga. øget udskillelse af ethylen
Emmer Lrd

Det vil være en fordel, hvis konsumafgrøder kan dyrkes i blanding og skilles efter høst uden store meromkostninger. Foto: Linda R. Duve

Kontakt

Dennis Weigelt Pedersen

Dennis Weigelt Pedersen, 4190 2012, dewp@icoel.dk

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)