12. december 2022, af Erik Fog

Økologer må gernebruge hurtigtvirkende gødninger

Må man bruge gødninger med letoptageligt kvælstof i økologien? Ja, viser en nærlæsning af økologireglerne.

Tildeling af gødning med hurtigtvirkende kvælstof tidligt i vækstsæsonen kan hæve udbytterne for afgrøder med stort kvælstofbehov i økologisk jordbrug og dermed gøre produktionen mere klimaeffektiv. Det kan blive afgørende for den videre udvikling og udbredelse af økologisk jordbrug.

Men vil det ikke svare til at bruge mineralsk kunstgødning?

I projektet ClimOptic har vi undersøgt, om man i økologisk jordbrug kan opnå en klimafordel ved at dyrke kløvergræs til biogasproduktion og efterbehandle den afgassede gødning, så økologerne kan få adgang til hurtigtvirkende kvælstofholdige gødninger, der kan hæve udbyttet.

Projektet viser en god udbytteeffekt, når flydende separeret gødning med et højt ammoniumindhold nedfældes før vækstsæsonen.

I projektet har vi også gennemført en nøje vurdering af, om de teknikker, der bruges på biogasanlægget, og selve brugen af de effektive flydende gødninger lever op til de økologiske principper og regler.

Det korte svar er, at det lever godt op til både principper og regler, og Landbrugsstyrelsen har også undervejs i projektet meddelt, at den type gødning kan bruges i økologisk jordbrug.

Men i vurderingen kommer det også frem, at der er en del uklarhed omkring mineralsk og letopløselig gødning. Reglerne forbyder brug af mineralsk kvælstofgødning, hvilket må forstås som kemisk fremstillet kunstgødning. Derimod er der ikke forbud mod at bruge gødninger med letoptageligt kvælstof, og det ville også være ulogisk, da såvel gylle, ajle og kompost indeholder letoptageligt kvælstof i form af ammonium og nitrat.

Økologiforordningen beskriver økologisk produktion som et produktionssystem, der bl.a. kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer – og er i overensstemmelse med forbrugernes efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer.

Systemet med at dyrke mere kløvergræs, bruge det til biogasproduktion og efterfølgende tilbageføre næringsstofferne via den afgassede gødning passer fint til den beskrivelse.

Det er håbet, at projektet kan hjælpe en mere effektiv kvælstofudnyttelse på vej i økologisk jordbrug, og at det beskrevne system kan blive økonomisk attraktivt.

Til Climoptic Erik Fog

Flydende afgasset gødning fra biogasanlæg kan bruges med høj kvælstofeffekt. Foto: Erik Fog

Kontakt

Erik Fog

Chefkonsulent

Bioenergi, proteinraffinering

.

Projektet "Klimaoptimeret gødskning i økologisk planteproduktion (ClimOptic)" er støttet af:

ICROFS RDD
Promilleafgiftsfonden
Gudp
Luk (Esc)