22. september, af Karen Munk Nielsen

Danske fodringsforsøgmed lupin er på vej

Lupin er en interessant foderafgrøde til højtydende malkekøer. Udbyttet er typisk lavere end i hestebønner, men frøene indeholder mere protein og fedt og kan til en vis grad erstatte importerede proteinfodermidler. Nyere udenlandske forsøg med lupin til malkekøer tyder på, at mælkemængden kan opretholdes med lupin, men at proteinprocenten eventuelt vil falde.

Nu skal vi i gang med praksisforsøg

Hvordan går det så med mælkeydelsen i en dansk praksis, når en del af proteinfoderet byttes ud med lupin? Det vil vi forsøge at få svar på i den kommende vintersæson ved at gennemføre fodringsforsøg på et antal økologiske malkekvægbedrifter. Der er en del besætninger, som allerede nu anvender f.eks. 1 kg lupin pr. ko pr. dag, men det vil være interessant at belyse virkningen af lidt større mængder. Lupin kan indgå i foderrationen som en tørret og valset råvare, crimpet eller som del af en kraftfoderblanding.

Mere fedt og protein i lupin

Lupin er rigere på fedt og protein end hestebønner. Smalbladet lupin er den mest anvendte og indeholder typisk 32-38 pct. råprotein og 6 pct. fedt. Sorter af hvid lupin med op til 10 pct. fedt er et interessant alternativ, som er på vej på markedet. Den har dog den ulempe at modne sent under danske dyrkningsbetingelser, men der er forædlingsarbejde i gang på området.

Klimaaftrykket er lavere

Klimaaftrykket ved at dyrke, forarbejde og transportere hjemmeavlet proteinfoder er ofte lavere end ved importeret protein. Lupin kan derfor være et fordelagtigt klimavalg trods risikoen for et lille fald i ydelse eller proteinprocent. Også foderprisen kan være lavere ved hjemmedyrket protein frem for importeret.

Du kan læse mere om forsøgsresultaterne i artiklen 'Fodring med lupin til malkekøer - resultater fra forsøg' på LandbrugsInfo.

Tips og tricks til lupindyrkning

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har produceret en video om at dyrke lupin til modenhed. Her giver chefkonsulent Inger Bertelsen og Søren Bilstrup, der er økologisk planteavler ved Skive, gode råd om at dyrke lupin med godt resultat. Søren Bilstrup sværger for eksempel til at samdyrke lupin og vårhvede, og Inger Bertelsen fortæller bl.a. om, hvordan man håndterer lupin i sædskiftet.

Lupin Inb

Smalbladet lupin er den mest anvendte foderlupin til malkekøer. Foto: Inger Bertelsen.

Kontakt

Irene Fisker

Specialkonsulent

Mælkeproduktion, fodring

Maelkeafgiftsfonden
Luk (Esc)