4. maj 2022, af Karen Munk Nielsen

Ny kvægforskning:Højt græsoptag går ikke ud over liggetid

Selv ved dag- og natafgræsning og en maksimal optagelse af græs er det muligt for økologiske malkekøer at opretholde deres liggetid gennem døgnet.

Det viser et tysk projekt, som undersøgte liggetiden hos køer, som skal hente næsten hele deres dagsration i græs på marken. Forskerne fulgte adfærden på græsmarken hos 22 malkekøer, primært Holstein-køer, i 60 dage. Liggetiden blev målt med data-loggere.

Køerne var på græs 18,5 timer i døgnet og var kun inde i tilknytning til de to daglige malkninger, hvor de fik tildelt kraftfoder. Den ene halvdel af køerne fik alene et kg kraftfoder i tilskud til afgræsningen, mens den anden halvdel fik kraftfoder i forhold til ydelse - op til fem kg tørstof om dagen.

Ligger ned i ni timer

Resultaterne viser ingen sikker forskel på køernes liggeadfærd mellem de to behandlinger. Begge grupper lå ned i 9,1 timer pr. døgn fordelt på otte liggeperioder og med en gennemsnitlig længde af liggeperioderne på 72 minutter. Også fordelingen af liggetiden gennem døgnet var ens.

Køerne afgræssede i skiftefolde med en startlængde af græsset på 8,5 centimeter og et interval på mellem 15 og 18 dage mellem afgræsning af samme areal. Ydelsen var hhv. 26,1 og 27,1 kg EKM i de to grupper i den første del af afgræsningsperioden i maj. Ydelsen faldt dog gennem 60 dages perioden, hvor køerne også tabte sig.

En vigtig baggrund for forsøget var at undersøge, om køer, som får meget lav tildeling af foder på stald bliver presset til at bruge så meget tid på afgræsning, at det går ud over liggetiden og dermed køernes velfærd. Det er ikke tilfældet i denne undersøgelse.

Kilde: orgprints.org

DSC 0107
Luk (Esc)