17. marts 2022, af Karen Munk Nielsen

Del gødningen,når foråret er vådt

Markerne kan have svært ved at tåle de tunge gyllevogne i et vådt forår. For ikke at forsinke såningen, kan pelleteret startgødning være en god ide i økologisk landbrug.

En våd vinter har efterladt en del marker, som ikke er tjenlige til forårsarbejdet foreløbig. En gødningsstrategi med startgødning og efterfølgende gødskning med slæbeskær giver fleksibilitet til at så vårsæden på det optimale tidspunkt uden risiko for strukturskader med tunge gyllevogne.

Fordele ved delt gødskning i økologisk planteavl

Problemet er størst på de kraftige jorde i Østdanmark. Her kan markarbejdet blive forsinket unødigt, hvis man skal vente på, at jorden tørrer ordentligt op i et vådt forår. Delt gødskning kan være den strategi, der løser problemet, konstaterer Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Delt gødskning giver flere muligheder for at tilpasse gødningsstrategien til den enkelte mark, afgrøde og år. Skal man fx have havre i en mark, der tørrer sent op, er det oplagt at vælge delt gødskning, da havre er meget følsom for såtidspunktet. Delt gødskning kan også være en god ide, hvis man er presset på kapaciteten på gyllevognen, eller maskinstationen ikke har tid. Så kan man køre startgødning ud med såmaskinen,” lyder anbefalingen fra Lars Egelund Olsen.

Samme udbytte i økologiske landsforsøg

Anbefalingerne bygger på tre års økologiske landsforsøg med vårsæd, der fik 20 kg udnyttet N som startgødning i form af Øgro. Resultaterne viser samme udbytte ved delt gødskning som ved en samlet tildeling i form af nedfældet gylle ved såning.

”Når vi opnår samme udbytte med startgødning, er det udtryk for, at den lavere kvælstofudnyttelse, man må forvente ved udbringning af gylle med slæbeskær i forhold til nedfældning, ikke slår igennem eller opvejes af andre fordele ved placeret gødning,” konstaterer Lars E. Olsen.

Han pointerer desuden, at effekten af mindre strukturskade ikke indgår i forsøgsresultaterne.

”Tung trafik på våd jord giver udbyttetab flere år frem, men da der ikke er blevet kørt i forsøgsparcellerne, kommer det ikke til udtryk her. I praksis vil det imidlertid være en fordel, man kan lægge til høstudbyttet,” siger han.

Pelleterede gødninger som Øgro skal indarbejdes i fugtig jord for at give tilfredsstillende effekt. Ligger gødningspillerne oven på jorden, bliver de ikke omsat, og der er risiko for, at de bliver ædt af fugle og dyr.

Tre års forsøg i vårsæd

I forsøgene er vårbyg, havre og vårhvede gødsket med henholdsvis 20 kg udnyttet N i Øgro og efterfølgende 60 kg NH4-N i gylle i stadium 16-18. Gyllen er tildelt med slæbesko. Behandlingerne er sammenlignet med en ’normal’ nedfældning af 80 kg NH4-N i gylle.

Øgro er tildelt efter tre forskellige strategier:

  • Øgro ved såning
  • Øgro til efterafgrøde sået i august
  • Efterafgrøde + Øgro ved såning

Resultaterne kan sammenfattes i følgende:

  • Samme udbytte ved placeret startgødning som ved nedfældning før såning
  • Havre klarer sig bedre med startgødning og efterafgrøder end vårbyg
  • Startgødning giver større fleksibilitet og mulighed for rettidig såning
  • Forsøg er uden hjulspor, trykskader mv. og afspejler dermed ikke det forhold, at tung færdsel på våd jord giver udbyttetab i flere år frem.

Øgro Gødning I Pose Casl Web

I landsforsøget er der givet 20 kg N som startgødning til vårbyg, havre og vårhvede. Foto: Casper Laursen

Kontakt

Lars Egelund Olsen

Lars Egelund Olsen, 4062 2565, lols@icoel.dk

Promilleafgiftsfonden
Luk (Esc)