4. oktober, af Karen Munk Nielsen og Linda Handrup

Markedsgæster blev klogere på biodiversitetpå Stenalt Landbrug

Mellem madboder, grøntsager og kunsthåndværk på Stenalt Marked i september var også en bod med biodiversitet. Markedsgæsterne kunne her og på guidede ture i marken få indblik i, hvordan økologiske landmænd i almindelighed og Stenalt Landbrug i særdeleshed arbejder med at fremme livet i og omkring markerne.

Stenalt Gods ved Randers er en af tre landbrugsvirksomheder, som deltager i projekt Organic+. Faglige medarbejdere fra Aarhus Universitet og Innovationscenter for Økologisk Landbrug benyttede derfor lejligheden til sammen med driftsleder Hans Fynbo at tale om biodiversitet, da Stenalt Gods midt i september lagde gårdsplads til en velbesøgt markedsdag.

Omverdenen forventer mere af økologien

”Når vi taler med folk uden for erhvervet, oplever vi en forventning om, at der er plads til natur i det økologiske landbrug. Økologireglerne alene kan ikke sikre det, så vi må gøre noget mere. Hvad dette mere er, arbejder vi netop med i Organic+,” fortæller Bent Rasmussen, der er naturkonsulent i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Først dokumenterer vi naturhensynene på bedrifterne. Derefter simulerer vi ved hjælp af computermodeller, hvad der sker, hvis vi foretager ændringer på markerne. På typiske store herregårdsmarker som Stenalts kunne det være at undersøge effekten af at dele markerne op med forskellige naturelementer,” forklarer Bent Rasmussen videre.

Computersimuleringer kan bl.a. bruges i forbindelse med eventuelle fremtidige målsætninger om øget naturindhold, så man tester effekten, inden man går ud og investerer penge i konkrete tiltag på bedrifterne.

Markdrift med fokus på liv i jorden

Markerne på Stenalt Gods har været drevet økologisk siden 1998. Der er 20 forskellige afgrøder i sædskiftet, og mange afgrøder går i blomst og støtter insekt- og fugleliv, bl.a. raps, hestebønner, linser og blomstrende efterafgrøder.

Hans Fynbo, der er driftsleder på Stenalt Gods, er desuden optaget af at bevare en levende og frugtbar jord. Jorden bliver dog stadig pløjet for at holde ukrudtet på et rimeligt niveau, men der etableres altid efterafgrøder, så markerne er grønne året rundt. Derved kan mikroorganismer og jordlevende dyr hurtigt genoprette populationerne.

Vilde urter under havren

Ved en markvandring og workshop tidligere på året kunne deltagerne blandt andet besigtige en havremark sået med 20 cm mellem rækkerne og gødet med placeret vinasse og Øgro i rækkerne, så der ikke køres med tunge gyllevogne i det tidlige forår. Havren var meget veletableret men alligevel med plads til vilde urter i bunden af afgrøden. Det koster ikke udbytte men er nok til at udgøre føde for en masse insekter.

”Insekterne og deres larver er helt afhængige af ukrudtsplanterne som levested, og de er igen forudsætningen for, at sangfugle og resten af agerlandets fødekæde kan trives. De mange bomlærker, gule vipstjerter og landsvaler, der flyver rundt, er et synligt bevis på, at Stenalts landbrug er godt på vej mod et effektfuldt naturhensyn,” konstaterede Bent Rasmussen ved den lejlighed.

18 19 Biodiversitet Stenalt1

Bent Rasmussen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, tog de besøgende på Stenalt Marked med på markvandring. Stenalt er et af flere landbrug, der samarbejder med forskere og rådgivere om at øge biodiversiteten i projeket Organic+ - Demonstration og forbedring af positiv effekt af økologisk landbrug på agerlandets natur. Foto: Yoko Dupont.

Om projektet

Titel: Organic+ - Demonstration og forbedring af positiv effekt af økologisk landbrug på agerlandets natur.

Formål: At forbedre og demonstrere den positive effekt af økologisk landbrug på agerlandets naturindhold. Sikre troværdigheden af den økologiske produktion op gennem værdikæden.

Aktiviteter: Sætte mål for biodiversitet i agerlandet og implementere disse i modelberegninger og praksis i fem regionale værkstedsområder.

Støttet af: Organic RDD og Fonden for Økologisk Landbrug.

> Læs mere på projektets hjemmeside

Kontakt

Bent Rasmussen

Konsulent

Landbrugsnatur, naturpleje

Maja Eline Petersen

Konsulent

Biodiversitet, planteproduktion

Foel
ICROFS RDD
Organic Plus
Luk (Esc)