Nyheder

Danske bælgfrugter:Ny viden om smag og spisekvalitet

Bliv klogere på smag og andre kvaliteter af danske ærter, hestebønner, linser og kikærter i ny rapport fra Innovationscenter for økologisk landbrug.

Læs mere
P1000487

Frø af lupinsom fødevare

Lupin er anvendelig som fødevare, men der er særlige krav og forhold, man skal være opmærksom på, når man dyrker lupin til konsum.

Læs mere
Smalbladet Lupin Iber

Omlægning til økologisænker klimabelastningen fra mælk

Klimabelastningen pr. kg mælk faldt 9 procent, da en tysk malkekvægsbedrift blev omlagt til økologi.

Læs mere
Malkekøer Web

Ny gratis app giver overblik over efterafgrøder

Med det sigende navn ”Efterafgrøder” har en helt ny app set dagens lys. Det er en oversigt over de arter, man som landmand kan bruge som efterafgrøder. I appen kan man sortere dem ud fra deres egenskaber som fx vinterfasthed.

Læs mere
Efterafgrøde, Efter Høst Udlæg Klar Lols

Regenerativt landbrug i en dansk økologisk kontekst

Regenerativt landbrug er et relativt nyt begreb, og der findes ikke en stram definition. Innovationscenter for Økologisk Landbrug har arbejdet på at tilpasse de regenerative principper til en dansk kontekst.

Læs mere
Kløvergræs Tomas Fibiger Nørfelt

Ny teknologi sikrer bedre radrensning

Ny teknologi er med til at sikre, at landmandens redskaber hele tiden bliver bedre og mere effektive. Særligt inden for radrensere er der sket mange nye forbedringer de seneste år med øget præcision, hvor renseren via GPS- eller kamerastyring kan komme helt tæt på afgrøden.

Læs mere
Vårbyg Før Efter Radrenser Lols

Økologien har etcirkulært forbedringspotentiale

Økologien definerer sig selv som leverandør til den cirkulære økonomi, men de økologiske principper spænder indimellem ben for hinanden i forhold til at leve op til det selvbillede, viser notat fra projekt om cirkulær økonomi.

Læs mere
Skrald, Marius Pedersen Casl

ØkologiskeLandsforsøg 2022

Årets landsforsøg giver nyttig viden om bl.a. bælgsæd til konsum, gødskning af vårsæd og vårhvede sået om efteråret.

Læs mere
Markforsøg Web (1)

Klimavenlige fødevareingredienserfra økologiske restprodukter

Græsfibre og brunsaft fra græsproteinfremstilling kan omdannes til et substrat, som mikroalger kan dyrkes på. Algerne kan derefter omdannes til værdifulde ingredienser i fødevareindustrien. Det er der både klima og penge i.

Læs mere
Extend Erik Fog

Klimavenlig knold:Kartoflen fortjener et bedre image

Kartoflen er en af de mest klimavenlige afgrøder, vi kan dyrke i Danmark, og alligevel halter den bagud, når forbrugerne vælger fødevarer, hvor især de unge vælger den fra.

Læs mere
Kartofler C

Sådan håndterer du de nye brancheanbefalinger om gødning

1. august 2022 er nye brancheanbefalinger for gødskning i økologisk produktion trådt i kraft. Vi har udarbejdet en vejledning med en video og et regneark, man kan bruge som økologisk landmand til at planlægge, hvor meget afgasset gødning der er plads til på den enkelte bedrift, så man overholder anbefalingerne.

Læs mere
Gødskning

Multiafgrøder som kraftfoder til køer

Ved samdyrkning af flere plantearter til modenhed, kan man høste sin egen kraftfoderblanding til køerne.

Læs mere
Multiafgrøde_Fotograf Linda Rosager Duve

Økologer må gernebruge hurtigtvirkende gødninger

Må man bruge gødninger med letoptageligt kvælstof i økologien? Ja, viser en nærlæsning af økologireglerne.

Tildeling af gødning med hurtigtvirkende kvælstof tidligt i vækstsæsonen kan hæve udbytterne for afgrøder med stort kvælstofbehov i økologisk jordbrug og dermed gøre produktionen mere klimaeffektiv. Det kan blive afgørende for den videre udvikling og udbredelse af økologisk jordbrug.

Læs mere
Til Climoptic Erik Fog

Alternativer til husdyrgødninggiver nye udfordringer

Hvilke udfordringer støder vi på, hvis vi vil bruge genanvendt materiale som for eksempel madaffald som gødning?

Læs mere
Madaffald Casl (1)

Menneskekontakt sikrerkommende æglæggeres velfærd

Internationale studier og forsøg i Danmark viser, at det er afgørende for kommende æglæggeres velfærd, at de bliver udsat for menneskelig kontakt. Få også tips til foderskift og staldlayout.

Læs mere
Hvide Æglæggere I Etagesystem, Landskab Format (3), Axel Månsson Helena Hjortshøj

2023: Nye mulighederfor gratis omlægningstjek

Konventionelle landmænd, der har lyst til at se på deres bedrift i et økologisk perspektiv, har mulighed for at få et gratis omlægningstjek i 2023. Samtidig har eksisterende økologer mulighed for at få et udviklingstjek af deres bedrift.

Læs mere
Jens Peter Hermansen Omlægningstjek Joachim Kjeldsen

Lang sæson for staldfodringmed frisk græs

Mange kvægbrugere, som anvender frisk græs på stald til malkekøerne, begynder i maj og slutter ved udgangen af oktober. Samtidig er der et stort potentiale for at nå op på store mængder frisk græs i rationen.

Læs mere
Billede_Lang sæson for staldfodring med frisk græs

Fugleinfluenza: Økologisk fjerkræskal igen holdes inde

Fødevarestyrelsen har 22. november 2022 hævet trusselsniveauet for fugleinfluenza, så økologisk fjerkræ igen skal holdes inde. Når høner pludselig ikke længere har adgang til udearealet, kan de blive frustrerede. Det kan afhjælpes med forskellige tiltag.

Læs mere
Kyllinger I Hal Sokj Web

PRRS i svinebesætninger:Vær opmærksom på frister for blodprøver

Danmark har vedtaget en national strategi til reduktion af PRRS hos grise. Det indebærer at landmænd med flere end 10 søer eller 100 grise i alt skal tage blodprøver af grisene.

Læs mere
Smågrise Tomas Web

Sådan får du flere efterafgrøder i grøntsagssædskiftet

Innovationscenter for Økologisk Landbrug sætter fokus på kulstofbinding i grøntsagssædskiftet med et webinar og en vejledning. På webinaret kan du høre oplæg af den schweiziske ekspert i grøngødning, Martin Koller og Richar de Visser fra Hortiadvice.

Læs mere
Efterafgrøder I Grøntsager Rdv (1)

Grise: Biprodukterkan sænke klimabelastningen

Klimabelastningen fra foderet til drægtige søer kan nedbringes med 11 pct. ved at fodre med biprodukter som fx mæsk og pulp.

Læs mere
Gris Spiser Græspiller

Sådan arbejder vi medcirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi har restprodukter og affald èt sted i produktionen eller samfundet værdi som ressource et andet sted.

Læs mere
3 Kompost

Projektvært:Det smitter, når nogen brænder så meget for det

Søren Sandgaard tester alverdens efterafgrøder på sine marker ved Aulum. I to sæsoner har han lagt marker til et projekt, der skal gøre os klogere på, hvordan vi kan få det bedste ud af vores efterafgrøder – og hvilke arter, der dur.

Læs mere
Søren Sandgaard Efterafrøder

Grønne forbrugere:Gødningstypen er ikke vigtig for varens værdi

Den plantebaserede dagsorden omfatter ikke nødvendigvis plantebaseret gødning til afgrøderne - medmindre det gør landbruget som helhed markant mere klimavenligt. Det var hovedbudskabet fra en fokusgruppe af forbrugere til Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
OKOLOGISK LANDSFORENING SHOOT 2022 0112

Ny medarbejderLone Gram er ansat som koordinator

Lone Gram er nyansat koordinator i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, hvor hun især skal arbejde med support til direktion og bestyrelse og med at støtte de faglige projektledere.

Læs mere
Lone Gram

Tre veje tilplantebaserede sædskifter med konsumafgrøder

Det er muligt at dyrke konsumafgrøder uden husdyrgødning eller andre animalsk baserede gødninger og samtidig opretholde udbytter og næringsstofbalance. Det viser et nyt notat fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Kompost2 Mowv

Samdyrkninggiver robuste foderafgrøder

Erfaringer fra projekter og andre landmænd er vigtige for at udvikle økologernes landbrugsfaglige håndværk. Det mener mælkeproducent Henrik Helmig, der tester samdyrkning af afgrøder for at øge selvforsyningen.

Læs mere
Henrik Helmig Malthe Karstensen

Videoer om ko-kalv:To økologiske landmænd viser, hvordan de gør

I fem nye videoer fortæller de økologiske mælkeproducenter Meie Peters, Ny Dyrvig, og Anne Glob Lassen, Ellinglund, om hvordan, de hver især praktiserer at have køer og kalve sammen de første måneder af kalvenes liv.

Læs mere
Ko Kalv Videoer Christine Dilling, ICROFS

Danske rådgiverehjælper økologien i gang i Indonesien

Danida-projekt støtter økologisk mælkeproduktion i Nongkojajar. Staldskoler og grønne partnerskaber skal øge den enkelte landmands viden, så indtjeningen kan forbedres. Innovationscenter for Økologisk Landbrug bistår med rådgivning.

Læs mere
IMG 1295 Løbegård Med Bevoksning Sher Web

Nyt internationalt projekt vil reducereklimabelastningen fra husdyrproduktionen

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er den danske partner i et nystartet, internationalt projekt, hvor i alt 15 lande sammen skal finde eksempler på klima-optimerede husdyrsystemer med kvæg og grise samt de bedste værktøjer til at beregne drivhusgasudledningen.

Læs mere
Klimaprojekt Husdyr Web

Ny konsulent i team Klima og natur

Johan Albertsen er ansat pr. 1. oktober som konsulent i team Klima og natur hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Johan Albertsen

Have- og parkaffaldkan gøde 22.000 ha økologisk jord

Store mængder haveaffald og andre biomasser kan blive til kompost, der gøder økologisk jord. Interessen for emnet er stor, og en temadag på Fyn trak deltagere fra hele landet.

Læs mere
3 Kompost

Kælvekvier:Tilvænning mindsker stress

Håndtering, berøring og tilvænning til malkestalden inden kælvning er godt for kælvekviers velfærd, viser et litteraturstudium.

Læs mere
Malkekarussel Kamn (2)

Nye økologiske græsblandingermed strandsvingel

Til den kommende sæson har Det Permanente Frøblandingsudvalg sammensat to økologiske slæt-blandinger, der indeholder strandsvingel - en med hvidkløver, og en med rød- og hvidkløver.

Læs mere
Slaa Graes Linda Web

Markedsgæster så og hørte om biodiversitet på Stenalt landbrug

Driftsleder Hans Fynbo og medarbejdere fra Aarhus Universitet og Innovationscenter for Økologisk Landbrug fortalte om biodiversitet i de økologiske marker, da Stenalt Gods i september holdt markedsdag.

Læs mere
18 19 Biodiversitet Stenalt1

Regler:Ikke-økologisk proteinfoder til smågrise

Økologiske smågriseproducenter må bruge op til 5 pct. ikke-økologisk proteinfoder indtil november 2023.

Læs mere
Smågrise Tomas Web

Lupin til malkekøer:Praksisforsøg i danske besætninger denne vinter

Udenlandske forsøg viser, det er muligt at opretholde mælkemængden med 2-3 kg lupin i rationen som erstatning for soja, raps eller solsikke. Innovationscenter for Økologisk Landbrug sætter nu gang i danske praksisforsøg med lupin i foderet til økologiske malkekøer.

Læs mere
Lupin Inb

Halmprojekt søger landmændtil at teste strøelse

Projektet Tørt og godt – alternativ strøelse til husdyr er gået på jagt efter egnede strøelsesmaterialer, der kan erstatte konventionel halm, som branchen ønsker udfaset. I den anledning søger Innovationscenter for Økologisk Landbrug landmænd, som har lyst til at deltage i projektet og afprøve alternative strøelsesmidler.

Læs mere
Halm 2021 Web1

Græsprotein:Stor interesse for demonstration af teknikken

Landmænd, konsulenter og virksomheder mødte talstærkt op til arrangement om raffinering af græsprotein i Foulum. De kommende måneder byder på flere arrangementer om emnet.

Læs mere
Græsprof Web

Græssende køerudleder mindre metan

De første resultater fra nederlandsk forskningsprojekt tyder på, at græssende køer udleder markant mindre metan end køer, der fodres på stald. Der er tale om en forskel på op til 30 procent.

Læs mere
Malkekøer Web

Byggebladtil udendørs sohold gælder stadig

Miljøministeriet arbejder på at revidere og indarbejde reglerne fra byggebladet i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ministeriet forventer, ændringerne er klar til sommeren 2023.

Læs mere
Farefolde Web

Hent nyttig videni de økologiske sortsforsøg

I de økologiske sortsforsøg indgår sorter, som frøfirmaer og forædlere anmelder til uvildig afprøvning. Det er et helt unikt samarbejde, som betyder, at vi kan levere forsøg af høj kvalitet og nyttig viden til landmændene om sorternes egnethed til økologisk dyrkning.

Læs mere
Markforsøg Web (1)

Ny video om at dyrke økologiske valnødder

Mød Lars Olesen og hør ham fortælle hvordan, han dyrker økologiske valnødder, i denne video fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Nødder er en af de produktioner, der har potentiale for vækst i Danmark.

Læs mere
Valnød2 (1)

Ny medarbejder i Team Husdyrsystemer

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har pr. 15. august ansat Ann-Sofie Krogh Andreassen som konsulent i team Husdyrbrugssystemer, hvor hun bl.a. skal arbejde med egnede økologiske strøelsesmaterialer til kvæg.

Læs mere
Ann Sofie Krogh Andreassen

Gødningsregler: Skærpet forsforloft på husdyrbrug

Fødevareministeriet har udsendt en ny gødningsbekendtgørelse, der 1. august sænker loftet for tildelt fosfor fra 35 til 33 kg P/ha. I 2025 sænkes det yderligere til 29 kg P/ha.

Læs mere
Høner

Videoer:Økologisk landbrug med flere bundlinjer

Det er kompliceret at drive et bæredygtigt landbrug, fordi man skal tage mange forskellige hensyn på samme tid. Rasmus Rasmussen, landmand, fårehyrde og kodriver, gør det. Se hvordan i seks nye videoer fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Videoer Samsø Web

Ny konsulenti team Planter & Jord

Jon Aagaard Enni er 1. august ansat i en projektstilling i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs team Planter & Jord. Her skal han arbejde med biostimulanter, regenerativt landbrug og konsumafgrøder i forskellige projekter.

Læs mere
Jon Aagaard Enni Web

Øko-bælgsædsarealer stagneret

Arealet med bælgsæd har været støt stigende i årene 2012 – 2021, men i 2022 er det samlede areal med økologisk bælgsæd stagneret.

Læs mere
Ærter Skårlagt Konsum

Brug af udearealer i første omlægningsår

Økologiske grise og fjerkræ må nu bruge udearealerne i 1. omlægningsår. Det er dog vigtigt at være opmærksom på loftet for andelen af omlægningsfoder - særligt for søerne.

Læs mere
IMG 0799

Fejl i udsendte Økologierklæringer

Landbrugsstyrelsen har d. 15. juli udsendt økologierklæringer for 2022, hvor der er angivet salgsforbud og forkerte kontroldatoer. Det er en fejl, så du skal se bort fra den, og vil senere modtage en ny.

Læs mere
Høst

Sådan kan du tørremeget små afgrødemængder

Nyt faktaark beskriver tørring i tørreposer - en velegnet metode til at tørre små portioner afgrøde til konsum.

Læs mere
Smalbladet Lupin Iber

Omlægningstjek fører til omlægning

Tilbagemeldinger fra landmænd, der har fået et omlægningstjek i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, er positive. Halvdelen forventer at lægge om til økologi inden for en kort årrække.

Læs mere
Omlægningstjek Web

Irriterende ukrudter de bedste biplanter

Nogle af de ukrudtsarter, som økologiske landmænd bruger mest krudt på at bekæmpe, er de bedste fødekilder for bestøvere, og langt bedre end mange af de arter, som anbefales til blomsterstriber, der anlægges netop for at understøtte bier og andre insekter.

Læs mere
Havre Med Tidsel Bred Kamn

ReglerSøg nye tillæg til Økologisk Arealtilskud nu

Frem til 28. september kan økologer tilføje kvælstoftillæg og frugt-/bærtillæg til eksisterende 3- og 5-årige tilsagn, der udløber i 2023, 2024 og 2025. Det er ikke muligt at søge nye basistilsagn.

Læs mere
Forbruger Web Helge Bjerregrav

Økologiske kornsorterer på vej på markedet

Velegnede sorter af vårhvede, vinterhvede og vårbyg forædlet under økologiske dyrkningsforhold er på vej til landets økologer. Det er resultatet af et dedikeret forædlingsarbejde i projektet ØkoSort II.

Læs mere
Fremtidens Sorter Web

Nederlandenes største økologiske landbrugdyrker 100 hektar i striber

Den fondsejede bedrift ERF har fra første færd mærket fordelene ved stribedyrkning - ikke mindst i hovedafgrøden kartofler, hvor striberne forsinker kartoffelskimmel. Danske landmænd og rådgivere har været i Nederlandene og se på stribedyrkning i praksis.

Læs mere
Billede1 Danskere På Tur. Roy Michielsen1

Det ved viom pattegrisedødelighed i økologiske besætninger

Der har den senere tid i medierne været øget fokus på overlevelsen blandt pattegrise. Innovationscenter for Økologisk Landbrug giver her et samlet overblik over den tilgængelige viden om pattegrisedødelighed under økologiske forhold og de tiltag, der gøres for at nedbringe den.

Læs mere
So Med Smågrise

Beregninger af bæredygtighed:Vi skal finde vores vej

Der findes en række redskaber til at beregne bæredygtigheden af bedrifter og produkter for at sikre – og dokumentere – en bæredygtig produktion, men det er komplicerede beregninger, og hvordan ved vi, om vi får retvisende svar?

Læs mere
Høst Af Græs

Naturhensynøger biodiversiteten

I markerne på Stenalt Gods vokser vilde urter under havren. De koster ikke udbytte, men er med til at sikre føde for insekter og deres larver, der er helt afhængige af ukrudtsplanterne som levested - og insekterne sikrer, at sangfugle og resten af agerlandets fødekæde kan trives.

Læs mere
Billede2

Husdyr i solcelleparkerNyt notat præsenterer forskning og erfaringer

I Danmark er ’solcelleafgræsning’ endnu en sjældenhed, men forskning og erfaringer fra bl.a. USA og Tyskland viser, at der synes at være en potentiel stor gevinst ved at kombinere husdyrhold og solceller.

Læs mere
Photovoltaic System 2742302

Øko-Markdager kommet for at blive

Den første landsdækkende Øko-Markdag 15. juni på Fyn blev en succes med 800 gæster og masser af ny viden og inspiration til fremtidens landbrug.

Læs mere
Oeko Markdag 2022 Stemning

VinterrapsFind tilgængelige sorter i Organic Xseeds

I OrganicXseeds er der pt. udbudt fire linjesorter og en ny hybridsort. En af linjesorterne er dog en foderraps.

Læs mere
Raps Svenhermansen

Flere unge skal inspireres til en fremtid i det økologiske landbrug

25 undervisere deltog i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs inspirationstur til økologiske landbrug og virksomheder. Programmet var spækket med faglige oplæg om alt fra klimahandlingsplaner og skovlandbrug over den økologiske markedssituation til efterafgrøder og biogas.

Læs mere
Inspiration Undervisere Web1

Øko-Markdager klar til at tage imod gæsterne

Med blot en uge til Øko-Markdag 2022 er alle aftaler og forberedelser ved at være på plads, og arrangørerne glæder sig til at tage imod hundredvis af besøgende på Erholm Gods 15. juni.

Læs mere
Öko Feldtage Lols Web1

Diversitet- et økologisk værktøj, vi skal lære at bruge

25 økologiske landmænd og rådgivere henter inspiration i Tyskland til større diversitet i markerne.

Læs mere
Ralf Loges Lindhof Web

Nyt fra udlandet:Koen er bedre end suttespanden

Kalve, som drikker mælken fra koen, sutter mindre på andre kalve end kalve, som drikker mælken fra en spand med sut.

Læs mere
Ko Kalv Ldue Web (1)

Ny video:Gode råd om træer i grisefolde

Grise har stor gavn og fornøjelse af at kunne gå ind i læbælter eller skov, men de kan være hårde ved træerne.

Læs mere og se videoen
Gris I Skov Ldue Web

Naturmødet 2022:Økologi er bedste bud på et naturvenligt landbrug

Flere arter tilknyttet det åbne land er i frit fald, men økologien kan spille en positiv rolle i at vende udviklingen. Innovationscenter for Økologisk Landbrug tog debatten om natur og landbrug på Naturmødet i Hirtshals og mødte forståelse for en helhedsorienteret tilgang.

Læs mere
Naturmødet M Trine Maep Web

Innovationscenter for økologistyrker det internationale arbejde

Maria Alejandra Escobar er ansat i Innovationscenter for Økologisk Landbrug som specialkonsulent med fokus på internationale opgaver.

Læs mere
Maria A Escobar Kamn Web

Foder til fjerkræ:Man kan dyrke næsten alt selv

Det seneste halve års foderprisstigninger uden tilsvarende stigninger i ægnoteringen har bragt mange økologiske ægproducenter i en alvorlig økonomisk klemme. Større egenproduktion af foder kan være en vej ud af klemmen.

Læs mere
Høne I Æbleplantage Kmn Bred Web

Danmark er selvforsynende med økologisk foderkornmen mangler protein

Behov og produktion er i balance, når det gælder økologisk foderkorn, mens kun halvdelen af proteinforsyningen kan dækkes med danske afgrøder, viser en analyse fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Lupiner Sven Hermansen

Ny specialkonsulenti team Planter & Jord

Morten Winther Vestenaa er ansat i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, hvor han primært skal beskæftige sig med næringsstofprojekter.

Læs mere
Morten W Vestenaa Web

Studerende finder mentori Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Erhvervsakademi Aarhus og Innovationscenter for Økologisk Landbrug indgår partnerskab om mentorordning for jordbrugsteknologer.

Læs mere
Erhvervsmentor For Jordbrugsteknologer Web

Ny specialkonsulenti Planter &Jord

Sidsel Birkelund Schmidt er pr. 1. maj 2022 ansat som specialkonsulent i team Planter & Jord i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Sidsel Birkelund Kamn Web

Vil du testedanske bælgfrugter?

Innovationscenter for Økologisk Landbrug tilbyder virksomheder og professionelle køkkener en 'smagekasse' med små partier af danskdyrkede, økologiske bælgfrugter til test.

Læs mere
P1060536 Inb

Gode rådom at lukke høns ud

Økologiske høns må endelig komme ud under åben himmel igen. Fødevarestyrelsen ophæver 4. maj restriktionerne, der pga. risikoen for fugleinfluenza har været i kraft siden november.

Fjerkrækonsulenten giver her de gode råd, når hønsene skal ud første gang.

Læs mere
Høner

Ny kvægforskning:Højt græsoptag går ikke ud over liggetid

Selv ved dag- og natafgræsning og en maksimal optagelse af græs er det muligt for økologiske malkekøer at opretholde deres liggetid gennem døgnet, viser tysk undersøgelse.

Læs mere
Sovende Ko Web

Ny chefkonsulent i økologisk griseproduktion

Heidi Mai-Lis Andersen er ansat i Innovationscenter for Økologisk Landbrug som chefkonsulent og projektleder inden for griseproduktion.

Læs mere
Heidi Mai Lis Andersen3 Kamn Web

Podcast følger madaffaldets rejse fra bord til jord

I en ny podcast-serie undrer Peter Nordholm Andersen, Økologisk Landsforening, og datteren Filippa sig over, at deres madaffald fra køkkenskabet i Risskov bare bliver sendt til forbrændingsanlægget i Lisbjerg ved Aarhus. Det bringer dem forbi Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Madaffald Abor Web

Sidste frist for medicinsk zink

Om to måneder er det slut med at bruge medicinsk zink mod fravænningsdiarre. Økologiske svineproducenter skal i stedet opruste på management og forebyggelse i alle led af produktionen.

Læs mere
Smågrise Tomas Web

Recirkulering:Få overblikket på to timer

Brancheforeningen Genanvend Biomasse samler ti toneangivende aktører på et seminar 27. april på LOOP Forums Scene 2. Casper Laursen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, er en af dem.

Læs mere
Recirkulering Web

Unge økologiske landmændprofilerer deres erhverv på Instagram

Bag profilen @derforlandmand på Instagram står nu fem unge økologiske landmænd, der ønsker at profilere deres erhverv for at fremme interessen for landbrug hos deres jævnaldrende.

Læs mere
IMG 5947 Kopi

Ny platform skal reducere landbrugets klimaaftrykpå tværs af EU-lande

En ny platform har set dagens lys i et fælles EU-projekt, der har som formål at reducere brugen af fossile brændstoffer i landbruget. Platformen skal bidrage til at kortlægge, hvad der findes af viden og teknik på området, så landmænd, gartnere, rådgivere og forskere kan samarbejde om at optimere klimaindsatsen på tværs af landegrænser.

Læs mere
Træ Regn Pixabay

Samdyrkning af økologiske afgrøderVi har brug for din hjælp

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen, og vær med i lodtrækningen om en plads på vores inspirationstur til Tyskland den 31. maj - 1. juni 2022. Hvis du bliver den heldige vinder, så er både rejseudgifter og forplejning betalt.

Læs mere
Majs Bønner Kmn (3)

Tørring, sortering og lagring:Bælgfrugter til konsum stiller store krav

Når en afgrøde skal sælges som fødevare, er der anderledes skrappe krav til kvalitet end for foderafgrøder. Innovationscenter for Økologisk Landbrugs projekt ’Sunde og velsmagende bælgfrugter’, indsamler erfaringer og gode råd om hvordan, landmænd kan håndtere råvaren skånsomt og med størst chance for et godt resultat.

Læs mere
Plukker Bønner

Et godt tilbud:Klimaværktøj er gratis resten af 2022

Landmænd kan gratis benytte det nye klimaværktøj ESGreen Tool i 2022. Eneste krav er, at man deltager i et online kursus eller en af de mange ’klimadage’, der de kommende måneder afvikles over hele landet.

Læs mere
Slaa Graes Linda Web

Nye tal: Økologiske landmænd går i front med bælgsæd

Nye tal fra Landbrugsstyrelsen viser, at andelen af bælgsæd er steget kraftigt i 2021, og at det især er på de økologiske marker, at ærter, hestebønner og lupiner vinder frem.

Læs mere
P1060536 Inb

Bælgsæd:Ram den rette jordtemperatur

De forskellige arter af bælgsæd stiller vidt forskellige krav til varme i jorden. Tjek derfor altid temperaturen, inden du sår.

Læs mere
Bælgsæd Iber Web

Høst øko-foderpå arealer tilmeldt inden 22. april

Økologisk foder er både svært at skaffe og dyrt i øjeblikket. Er der jord til salg eller leje i nærheden, kan indberetning og omlægning af nye marker inden 22. april være en måde at sikre sin foderforsyning på.

Læs mere
Omlægingstjek 05 Web

Omlægning til økologi stagnerer, men mange ønsker Omlægningstjek

Det økologiske areal er vokset med beskedne 1 procent i 2021. Tror man på økologien på længere sigt, er en højpris-periode imidlertid et udmærket tidspunkt at forberede sig på. Innovationscenter for Økologisk Landbrug og lokale rådgivningscentre tilbyder gratis Omlægningstjek.

Læs mere
Omlægingstjek 05 Web (1)

Økologisk gødning:Del gødningen, når foråret er vådt

Markerne kan have svært ved at tåle de tunge gyllevogne i et vådt forår. For ikke at forsinke såningen, kan pelleteret startgødning være en god ide i økologisk landbrug.

Læs mere
Øgro Gødning I Pose Casl Web

Vigtige økologiske skridttil større selvforsyning med foder og energi

Fremtiden synes usikker med hensyn til forsyninger med foder, energi og gødning, og priserne stiger. Økologien rummer en række muligheder for at bidrage positivt til en nødvendig omstilling.

Læs mere
Ausumgaard Web

Naturlig fytase i kornSådan kan det udnyttes i fjerkræfoder

Fosfor i foder til æglæggende høner er en svær balancegang. På den ene side skal hønerne have tilstrækkeligt med fosfor til knoglebygning og æggeskal, på den anden side skal mængden af fosfor i gødningen minimeres af hensyn til miljøet. Nye undersøgelser viser, at fosfornormen kan sænkes.

Læs mere
Høner

Ny medarbejderi kommunikationsteamet

Linda M. Handrup er 1. marts tiltrådt som presse- og kommunikationsansvarlig i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Linda Handrup Web

God velfærd hos økologiske malkekøer

Det står godt til med velfærden blandt tyske økologiske køer, hvor tre ud af fire besætninger får en høj samlet karakter målt med værktøjet Welfare Quality. Herhjemme foregår velfærdsvurderinger af økologiske malkekøer bl.a. med redskabet Koliv 100.

Læs mere
Ko Ved Foderbord Web

Nødderer en højværdiafgrøde med flere sidegevinster

Økologiske nødder importeres i stor stil, men en større andel burde kunne produceres i Danmark. Innovationscenter for Økologisk Landbrug undersøger nu hvad, der skal til, for at det kan ske.

Læs mere
Hazelnuts 1574367

Nyt fra udlandetom økologisk kvægproduktion

Innovationscenter for Økologisk Landbrug bringer her i kort form resultater fra udenlandsk økologisk kvæg forskning.

Læs mere
DSC 0107

OrganicXseedsFå overblik over regler for brug af frø og formeringsmateriale

Økologer skal som udgangspunkt bruge økologisk såsæd, frø, læggekartofler og andet formeringsmateriale. For at skabe overblik over hvad, der findes på markedet, anvendes OrganicXseeds.

Læs mere
Kamn (2)

Næstformand i EGTOPFrank Oudshoorn skal rådgive EU-Kommissionen

Chefforsker Frank Oudshoorn, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, er valgt til den permanente ekspertgruppe, EGTOP, der rådgiver EU-kommissionen om tekniske aspekter af økologi.

Læs mere
Frank Oudshoorn

OmlægningstjekHalsnæs Kommune indgår samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Omkring 200 landmænd i Halsnæs Kommune får nu tilbud om gratis omlægningstjek. Det er resultatet af et ny aftale mellem kommunen og Innovationscenter for Økologisk landbrug.

Læs mere
Halsnæs Samarbejde

GenerationsskifteUnge landmænd deler deres hverdag på SoMe

Innovationscenter for Økologisk Landbrug søger unge, der arbejder i landbruget, og som vil være ambassadører for det i et år. Det indebærer, at de i opslag på sociale medier skal vise deres hverdag i tekst, foto og små videoer. Målet er at inspirere flere til at uddanne sig til landmand og på længere sigt sikre generationsskiftet på de økologiske bedrifter.

Læs mere
4 Grønne Influencere

Afgrøder til konsumDet skal være lettere at dyrke blandsæd

I et nyt projekt vil Innovationscenter for Økologisk Landbrug over de næste fire år arbejde på at gennemhulle barriererne for samdyrkning af konsumafgrøder. Projektet skal give svar på to spørgsmål: Hvad kan man med fordel blande – og hvordan skiller man det ad igen efter høst?

Læs mere
Emmer Lrd

BælgsædNy dyrkningsvejledning for linse og kikært

Interessen for at dyrke bælgsæd til fødevarer er stigende, og Innovationscenter for Økologisk Landbrug har netop udgivet to nye vejledninger om hvordan, man dyrker linser og kikærter under danske forhold.

Læs mere
Kikært Iber

Smalbladet lupinSådan gik det i 2021

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har bearbejdet data fra 36 økologiske marker med lupin i 2021. Målet er at blive klogere på, hvordan man får succes med dyrkningen af afgrøden, som er i vækst i disse år.

Læs mere
Smalbladet Lupin Iber

FjerkræFå overblik over ændringer i økologiregler

1. januar trådte nye økologiregler i kraft. Der er sket ændringer på flere områder i Landbrugsstyrelsens vejledning. Få overblikket her.

Læs mere
Høner

Frugtbar jord- få inspiration til arbejdet

Der er stor forskel på, hvordan den enkelte landmand opnår de kvaliteter, der karakteriserer en frugtbar og robust jord. Få inspiration til arbejdet med jordfrugtbarhed fra de tre økologiske vindere af DM i jordfrugtbarhed i 2021.

Læs mere
Jord Med Regnorm I Hånd M

Ny kvægkonsulent Irene Fisker er ansat i Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Innovationscenter for Økologisk Landbrug styrker afdelingen for husdyrsystemer med ansættelsen af yderligere en kvægkonsulent.

Læs mere
Køer I Stald

InnovationAgrarøkonomers virksomheder kan realiseres for en million

Agrarøkonomi-studerende ved Bygholm og Nordjyllands landbrugsskoler har dystet om at skrive det bedste speciale under overskriften ’I gang for 1 million’. Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, var med til at kåre vinderne og er imponeret over de innovative projekter.

Læs mere
Vindere I Gang For 1 Mio

SpørgeundersøgelseØkologer har efterafgrøder i hver fjerde mark

Efterafgrøder spiller en vigtig rolle i det økologiske sædskifte både for at mindske tab af næringsstoffer og for at opbygge kulstof og kvælstof i jorden. Spørgeundersøgelse blandt økologirådgivere viser, at økologer har efterafgrøder i ca. 25 pct. af arealet med enårige afgrøder.

Læs mere
Efterafgrøde I Korn Sher

Høns på hjulFå inspiration til mobile løsninger i opdateret katalog

Hønsehold i mobile huse er stadig en niche i økologisk ægproduktion men en god mulighed for at etablere en mindre produktion med høj dyrevelfærd og fokus på lokal afsætning. Der findes forskellige modeller på markedet, og Innovationscenter for Økologisk Landbrugs katalog Mobile stalde til æglæggende høner giver overblikket.

Læs mere
Ekstra Billede Høne I Redekasse 02

Generationsskifte:Nyt år og nye folk på Korsmedergaard

Korsmedergaard, der ligger i Tånum lidt uden for Randers, er nu på nye hænder. Generationsskifte er en svær disciplin, men det er lykkedes for Anja og Claus Østergaard Gravesen at overtage bedriften med sparring fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Anja Og Claus Østergaard Gravesen

Ny brancheanbefalingertræder i kraft i 2022

En række nye brancheanbefalinger for økologisk kvæg og grise træder i kraft i år. Anbefalingerne bidrager blandt andet til at sikre høj dyrevelfærd i den økologiske produktion.

Læs mere
DSC 0107

Fytase i vintersædLinjesorter af rug indeholder mere end hybridsorter

Økologer må ikke tilsætte fytase til foderet og er derfor afhængige af foderkornets naturlige indhold. Fytase er afgørende for udnyttelse af fosfor i foderet og har således både en fodrings- og miljømæssig betydning. Nye landsforsøg viser stor forskel i indhold af fytase mellem sorter.

Læs mere
Ribbehøst16072014 006 Bii

PræcisionslandbrugHer er håndtagene, økologer kan dreje på

Økologiske landmænd er motiverede for at øge effektiviteten af de relativt begrænsede mængder af især kvælstof, der er til rådighed. Målet er at skabe bedre udbytter og undgå, at næringsstoffer tabes til miljøet. Præcisionslandbrug med gradueret udsædsmængde, kalkning og tilførsel af gødning er en mulighed - også for økologer.

Læs mere
Raps Svenhermansen

Klima:Kartofler fortjener plads på den grønne tallerken

Kartofler har et markant lavere klimaaftryk end både ris, pasta og mange rodfrugter. Alligevel falder forbruget støt. Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder med at dokumentere klimaaftrykket fra økologiske spisekartofler og understøtte branchen i at sælge flere.

Læs mere
Kartofler2 Kamn

Fagblad om økologiAbonner på ØKOLOGI - Inspiration til jordbruget

Innovationscenter for Økologisk landbrug udgiver sammen med DLBR og Landbrug & Fødevarer fagmagasinet ØKOLOGI - Inspiration til jordbruget, der er bladet for økologiske landmænd og andre, der arbejder professionelt med økologi.

Læs mere
Forsider IØ 2 (2)

Biodiversitet og stribedyrkningNyt netværk og studietur til Holland

Innovationscenter for Økologisk Landbrug etablerer nyt netværk om biodiversitet i marken. Økologiske landmænd kan her hente inspiration og få del i viden og erfaringer fra ind- og udland. Som en del af aktiviteterne arrangeres en studietur til Holland for at se på stribedyrkning i sommeren 2022.

Læs mere
Høst Af Korn

Ny video:Efterafgrøder set fra himlen

I en ikke fjern fremtid kan drone- og satellitbilleder forudsige virkningen af din efterafgrøde. Det er drømmescenariet for specialkonsulent Lars Egelund Olsen, som i denne video forklarer, hvordan drømmen kan blive til virkelighed.

Læs mere
Udlæg I Vårbyg Leo

Skovlandbrug:Nye kataloger samler viden og inspirerer

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har udgivet to kataloger, der på hver sin måde præsenterer viden om produktionssystemer, der inkluderer vedplanter. Katalogerne er tilgængelige på issuu.com.

Læs mere
Æbler 2

Bedriftsbesøg:Produktionsledere fra Asmildkloster på besøg hos Månsson a/s

Asmildkloster Landbrugsskole flyttede for en dag undervisningen af produktionslederne ud til det økologiske frilandsgartneri Månsson A/S. Undervisningsforløbet var tilrettelagt i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs mere
Produktionsledere Månssons

Økologikongres 2021:Se præsentationer fra flere end 90 indlæg

Fik du ikke hørt alle de faglige oplæg, du gerne ville, eller vil du genopfriske nogle af guldkornene fra økologikongres 2021, er det nu muligt at gå på opdagelse i flere end 90 præsentationer på kongressens hjemmeside.

Læs mere
Økologikongres2021

Ny bekendtgørelseom økologisk jordbrugsproduktion

Få overblik over de vigtigste ændringer i reglerne for økologisk produktion. Som følge af nye EU-regler er der udgivet en ny økologibekendtgørelse og tilhørende vejledning, som fortolker og definerer økologisk produktion i Danmark for jordbrugsbedrifter og foder- og forsyningsvirksomheder.

Læs mere
Byg

Glycerin til biogas:gmo-frihed skal dokumenteres fra 2022

Biogasanlæg, der bruger vegetabilsk glycerin, har siden 2017 kunnet afsætte afgasset gødning til økologiske bedrifter, selvom der ikke var GMO-frihedserklæring for den anvendte glycerin. Den praksis forlænges ikke efter 2021, hvor en ny økologiforordning træder i kraft.

Læs mere
Biogas EIKF

Ren recirkulering:Følg madaffaldets rejse fra bord til jord

To nye videoer fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug viser, hvad der sker, fra køkkenaffaldet rammer skraldespanden, til det bliver til nye afgrøder på økologens marker.

Læs mere
KOD Marendine

Gødning:Få overblik over nye regler og brancheanbefalinger

En ny økologivejledning er på trapperne med krav om kulstofbinding og bælgplanter, der kan samle kvælstof til plantedyrkningen.

Læs mere
Have Parkaffald CALA (1)

Jordfrugtbarhed:Fynsk økolog vinder DM

Vinderen af DM i Jordfrugtbarhed for økologer er kåret på Økologikongressen i Vingsted ved Vejle. Økologisk Danmarksmester er Christian Bang, Ørelykkegaard på Fyn, der tager titlen foran to stærke konkurrenter, Eskil Romme, Nibe, og Karl Henning Mikkelsen, Brande.

Læs mere
DM Jordfrugtbarhed

Økologikongres:Fremtidens robuste landbrug er alsidigt

Flere end 500 landmænd, virksomheder, rådgivere og forskere er samlet til Økologikongres i to dage for at dele viden og visioner for fremtidens økologiske udvikling.

Læs mere
Kongres 2021

Sukkerroer:Ny interaktiv dyrkningsvejledning

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har i samarbejde med en række af branchens nøglevirksomheder udviklet en ny og interaktiv dyrkningsvejledning.

Læs mere
Sukkerroe Martin Stoltenberg Hansen

Selvforsyning:Multiafgrøder skal gøre kvægbruget robust

I en ny video fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug fortæller fagkonsulenter hvordan, de arbejder med at blande kraftfoderet til køerne i marken i stedet for først at gøre det i foderblanderen.

Læs mere
Mark4

Efterafgrøder:Tre nye videoer om kulstof- og kvælstofvirkning

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har produceret tre korte videoer, der forklarer, hvordan efterafgrøder fungerer og hvilke klima- og gødningseffekter, man kan opnå med efterafgrøder.

Læs mere
Udlæg I Vårbyg Leo

Økologikongres:Status på stribedyrkning

Innovationscenter for Økologisk Landbrug sætter på Økologikongres 2021 fokus på stribedyrkning. Besøg standen, hvor du kan høre om stribedyrkning i Danmark og vores nabolande og tilmelde dig et landmandsnetværk om emnet.

Læs mere
IMG 3641 Rettet Casl

Forbrugere i EU:Udfas antibiotika, kobber og plastoverdækning

Vækst i den økologiske produktion er afhængig af forbrugernes tillid til de økologiske varer. Hvis for eksempel brugen af visse hjælpestoffer og metoder svækker forbrugernes lyst til at købe økologi, er det vigtigt at finde alternativer. Det er formålet med EU-projektet Organic-PLUS, som også Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager i.

Læs mere
Forbruger Web Helge Bjerregrav

Ny håndbogtil landmænd og rådgivere

Faglig guide til økologiske planteavlere er et nyt værktøj til økologiske landmænd og rådgivere. Den kan bruges som opslagsbog eller udgangspunkt for samtalen, når der skal lægges markplaner og diskuteres hvordan, udbytter og bæredygtighed forbedres.

Læs mere
Foto Af Haandboegerne 1500Px

Dyrk dem og styrk dem:Nyttedyr i raps og hestebønne

Innovationscenter for Økologisk Landbrug undersøger, om man kan regulere og forebygge skadedyrsangreb gennem strategisk anlagte blomsterstriber og udspredning af nyttedyr i højværdiafgrøder.

Læs mere
Sennep Og Svirreflue Lrd

PressemeddelelseInnovationscenter for Økologisk Landbrug har ansat direktion

Kirsten Holst er fra 1. november 2021 ansat som centerets administrerende direktør, og Peder Bligaard er ansat som vicedirektør.

Læs mere
Kirsten Holst

Brud på brystbenet:Her er, hvad vi ved

85-95 pct. af æglæggende høner har brud på brystbenet, viser forskning ved Københavns Universitet. Det er selve æglægningen, der forårsager det, fordi ægget presser på brystbenet indefra.

Fjerkræeksperter ved Innovationscenter for Økologisk Landbrug giver i artiklen Brystbensfrakturer – det nuværende vidensgrundlag en oversigt over hvad, vi i dag ved om årsager, virkning og mulige løsninger på problemet.

Læs mere
Høns På Halmballe Kmn

Nyt værktøj:Regn økonomi på gødning og sædskifte

Værktøjet ’Økonomi i gødningsanvendelse i økologiske sædskifter’ kan sammenligne økonomien i forskellige scenarier for sædskifte og gødningsanvendelse.

Læs mere
Have Parkaffald

Merkur Andelskassestiller krav om handleplaner

Innovationscenter for Økologisk Landbrug skal bistå landbrugskunder i Merkur Andelskasse med at udarbejde handlingsplaner for klimaindsats og bæredygtighed. Det er konsekvensen af et nyt partnerskab mellem Merkur Andelskasse og Økologisk Landsforening.

Læs mere
Merkur Partnerskab

Derfor virker træersom klimasikring

Ny animationsfilm viser hvordan, træer på markerne kan fungere som buffer for regnvand – både når der er for lidt og for meget af det.

Læs mere
Æbler 2

Økologikongres 2021tilmeldingen er nu åben

Programmet er klar og tilmeldingssiden er åben for Økologikongres 2021. Kongressen bliver afholdt på Vingsted Hotel og Konferencecenter d. 25. – 26. november.

Der er nu åbnet for tilmeldingen til Økologikongres 2021, så gå ind og se det spændende program, hvor du også kan tilmelde dig.

Læs mere
Økologikongres2021

Innovationscenterfejrer åbning

Pressemeddelelse: Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer fejrer åbningen af det fælles, nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug onsdag den 6. oktober. Centeret skal være centrum for udviklingen af det økologiske landbrug i Danmark og derigennem styrke landbrugets grønne omstilling og Danmarks position som verdens førende økologi-nation. Innovationscentretår til huse i Agro Food Park i Aarhus.

Læs mere
Per Kølster Og Hans Erik Jørgensen 2020 Beskåret Foto Af Torben Worsøe
Luk (Esc)