Udgivet 22.09.2020

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologiregler og -tilskud: Skab succes med afgræsning og naturpleje

Skal du have succes med afgræsning og naturpleje, skal du kende regler og tilskud. Få styr på økologiregler og regler for tilskud.

I forbindelse med naturpleje og græsning på økologiske arealer med økologisk kvæg skal man jonglere med flere regelsæt for dyrehold og dyrkning/pleje af arealet for at være berettiget til tilskud. Dels er der regler for diverse plejeordninger, dels er der økologiregler, som skal opfyldes. Derudover er der såkaldt produktionskrav på arealer, der modtager økologisk arealtilskud.

Økologi, afgræsning og naturpleje: Undgå fejl

Landbrugsstyrelsens statistik over økologikontrollen viser år efter år, at de hyppigste anmærkninger vedrører administrative fejl og manglende dokumentation. Økologi, afgræsning og naturpleje er særligt komplekst, fordi det involverer flere regelsæt, og det øger risikoen for fejl og træk i støtten.

Typiske fejl og forglemmelser er aftaler om forpagtninger og lejet græsningsret. Det er vigtigt at have styr på og dokumentation for alle aftaler. De bør som minimum svare til den tid, et tilsagn varer, dvs. mindst fem kalenderår og gerne, hvis tilsagnet udløber 31/8, kalenderåret ud. En tilbagevendende fejl er, at ikke alle arealer, hvorpå der går økologiske dyr, er anmeldt økologi. Husk at anmelde alle arealer, også selvom de ikke modtager tilskud. Herunder kan du i kort form få et overblik over reglerne for dyrehold og drift af græsarealer i en økologisk kontekst.

Krav og forpligtelser knyttet til økologisk arealtilskud (ØA)

• Der skal dyrkes en afgrøde, som skal høstes mindst én gang årligt. Høst kan også bestå i græssende dyr.
• Arealet skal 15/9 fremstå med plantedække kortere end 40 cm på mindst 50 pct. af arealet.
• Arealet kan dyrkes med brak eller grøngødning. I så fald udbetales der ikke tilskud, men arealet forbliver i
tilsagnet.

Krav og forpligtelser knyttet til økologiregler

• Alle arealer, du som økolog benytter, skal være tilmeldt og indtegnet i Landbrugsstyrelsens tastselv/IMK-kort,
inden arealet tages i brug. Det gælder også arealer, hvor der ikke søges økologistøtte, men hvor der går eller kan
gå økologiske dyr, f.eks. naturarealer.
• Økologiske og ikke- økologiske dyr må ikke græsse på samme areal samtidig uanset dyreart.

Arealer med tilsagn om pleje af græs og naturarealer (PLG)

• Økologiske og ikke økologiske dyr må ikke græsse på samme areal samtidig uanset dyreart.
• Samhegning mellem økologiske og ikke økologiske arealer er ikke tilladt. Der skal være tydeligt skel eller hegning imellem.
• Eneste undtagelse fra ovenstående er, hvis du som økolog har lejet græsningsret på et ikke-økologisk areal. Arealet skal være anmeldt nedsat omlægning og være godkendt i Landbrugsstyrelsen, inden du laver en samhegning.
• Økologiske dyr kan afgræsse ikke-økologiske plejegræsog naturarealer via græsningsret i form af en græsningsaftale. Der skal søges om nedsat omlægningstid via skemaet ‘Nedsat Omlægning’, der sendes til Landbrugsstyrelsens Team Økologiadministration, inden dyrene lukkes på arealet. De berørte marker anføres i skemaet, og marker indtegnes i markkort, som også skal medsendes. Skemaet skal underskrives af både ejer af arealerne og ansøger. Søg i god tid, da dyrene tidligst må lukkes på arealet 20 arbejdsdage efter, at ansøgningen er sendt, eller når tilladelse er givet.

Ikke-økologiske dyr på økologisk græs

Ikke-økologiske dyr kan afgræsse økologiske arealer, hvis de ikke græsser i samme hegning som økologiske dyr.

Der skal laves en græsningsaftale, og erklæringer skal udfyldes og underskrives af både dyrenes ejer og af arealets ejer. Aftaler og skemaer skal opbevares af økologen og forevises ved kontrol.

Skemaer findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

• Dokumentation ved afgræsning med ikke økologiske dyr på økologisk bedrift.
• Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr.

Logbog for husdyr og mark

Det skal føres i logbog for husdyr hvornår, dyrene kommer på græs, og hvornår de kommer hjem/flyttes til andre arealer. På samme måde skal tidspunkter for afgræsning og slæt inkl. udbytte ved slæt registreres for hver enkelt mark i marklogbogen.

Gødning fra græssende dyr

Der skal foreligge skema B1 om gødning afsat af græssende dyr.

Skemaer og blanketter til dokumentation findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Foto: Henrik Bjerregrav