Demo-event om metanmåling hos økologiske køer på græs

Kom med på græs og se hvordan vi måler metan fra økologiske køer i marken.

Irene Fisker

Om arrangementet

Hør om de foreløbige resultater fra forskning og praksis fra deltagerne i projektet MetGraz. Projektet skal afdække hvor meget afgræsning kan reducere metanudledningen fra køer på græs og dermed perspektiverne for afgræsning som klimatiltag.

Program

  • Velkommen til Krogsagergaard v. gårdejer Lars Jørgensen
  • Sådan måler man koens metanudslip – stald-/markvandring med fokus på Greenfeed-målestationen
  • Hvad viser målingerne? Foreløbige resultater fra malkekvægbedrifter v. Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES
  • Når forsøgsdyr skal på græs. Erfaringer fra forsøget på Aarhus Universitet i Foulum v. Dana Olijhoek/Mogens Larsen, AU
  • Diskussionsoplæg: Er afgræsning det naturlige svar på Bovaer?
  • Mødet afsluttes med et let traktement.

For mere information kontakt:
Irene Fisker, Innovationscenter for Økologisk Landbrug på +45 23 31 41 94 eller iref@icoel.dk
Arne Grønkjær, Innovationscenter for Økologisk Landbrug på +45 23 84 08 21 eller arne@icoel.dk

METGRAZ projektet er en del af Organic RDD10-programmet – et 3-årigt projekt med start 2024, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Mælkeafgiftsfonden.

Tilmelding til Demo-event om metanmåling